WRPO
3.2

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

 • Data publikacji: 20 marca 2017
 • Data zakończenia publikacji: 
 •    Tagi: 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej z dniem 20.03.2017 ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 24.04.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 9.05.2017 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.
Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

•­       jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

•      jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

 w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gmin.
Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu AKO, związanej m.in. z:

a. ociepleniem obiektu,
b. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
c. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
d. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
e. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),
f. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),
g. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.
Finanse

Poziom dofinansowania projektów w Europe

     • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

 •        ° dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają
 •           Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
 •            w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,

     • wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych, 

     • minimalna wartość projektu – 300 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 9 000 000 zł i może ulec zmianie.
Niezbędne dokumenty:


 1.  Regulamin 3.2.4 
 2.  1-Kryteria Wyboru Projektów 3.2.4. 
 3.  2-Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 
 4.  3- Wzór wniosku o dofinansowanie 3.2.4 
 5.  4-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) 3.2.4 
 6.  5-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) 3.2.4 
 7.  6-Wzór umowy o dofinansowanie projektu 
 8.  7-Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów EFRR 
 9.  8-Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów Pozostałe dokumenty


 1.  9-Instrukcja wypełniania wniosku 3.2.4 
 2.  10-Załącznik 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko 
 3.  11-Instrukcja wypełniania Załącznika 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko 
 4.  12-Załącznik 8 do wniosku-Zaświadczenie Natura 2000 
 5.  13-Instrukcja wypełniania Załącznika 8 do wniosku NATURA 2000 
 6.  14-Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu 
 7.  15-SPA-2020- Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
 8.  16-Załącznik 9 do wniosku Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną 
 9.  17-Załącznik 13 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 10.  18-Załącznik 13 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu 
 11.  19-Załacznik 17 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji 
 12.  20-Zalacznik 24 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie 
 13.  21-Załącznik 25 do wniosku zobowiązanie do przeprowadzenia audytu ex-post 
 14.  22-Załącznik 27 do wniosku Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ 
 15.  23-Załącznik 28 do wniosku Oświadczenia Partnera Uczestnika Inne ważne informacje

Informacje dotyczące konkursu udzielane są ze Strony Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (w szczególności w zakresie oceny strategicznej ZIT): pod adresem mwawrzyniak@sako-info.pl, edudek@sako-info.pl, telefonicznie pod nr 62 598 52 37, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, pod adresem: agnieszka.krok@umww.pl, marta.kubacka@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 39, 61 626 63 16 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”) lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.
Pytania i odpowiedzi

 

1. PYTANIE

Zapytanie dotyczy posiadanych dokumentów:

– Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 04.10.2016
– Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną z dnia 30.09.2016

Czy powyższe dokumenty z roku 2016 mogą stanowić załącznik do przedmiotowego konkursu czy należy zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o nowe zaświadczenie.

ODPOWIEDŹ:

Uzyskane wcześniej Zaświadczenie oraz Deklaracja mogą być wykorzystane w nowym wniosku o dofinansowanie pod warunkiem, że są zgodne z tytułem i zawartością treści nowego wniosku o dofinansowanie.


 

2. PYTANIE

W ramach termomodernizacji budynku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, produkujące energię elektryczną na potrzeby oświetlenia obiektu. Czy w takiej sytuacji w tabeli 4. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną, powinno się uwzględnić energię wytworzoną z paneli fotowoltaicznych?

Przykład:

Panele fotowoltaiczne produkować będą 14,25 MWh/rok energii elektrycznej.
Zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną przed modernizacją wynosi 52,79 MWh/rok
Zużycie energii po modernizacji obiektu – 16,35 MWh/rok

Biorąc pod uwagę powyższe, w tabeli 4, kolumna 3, jako zużycie energii elektrycznej po modernizacji należy wpisać 16,35 MWh/rok czy 2,10 MWh/rok ?

ODPOWIEDŹ:

W zakresie pytania dotyczącego uwzględnienia energii wytworzonej z paneli fotowoltaicznych w tabeli Tabela 4. Redukcja rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną – nieprecyzyjne, ponieważ brak informacji czy podana wartość 16,35 MWh/rok tj. zużycie energii po modernizacji obiektu uwzględnia (jest już umniejszona) o wartość energii wyprodukowanej z OZE tj. 14,25 MWh/rok. Jeżeli nie (czyli nie jest jeszcze umniejszona o produkcję energii z OZE), to należy od „Zużycia energii po modernizacji obiektu – 16,35 MWh/rok” odjąć „Panele fotowoltaiczne produkować będą 14,25 MWh/rok energii elektrycznej”. I w tabeli 4 kolumnie 3 wpisać otrzymany wynik z różnicy (16,35 – 14,25 = 2,10 MWh/rok).


 

3. PYTANIE:

Czy audyt oświetleniowy może stanowić załącznik do audytu energetycznego

ODPOWIEDŹ

Audyt oświetleniowy musi stanowić odrębny dokument.


 

4. PYTANIE:

Czy przy składaniu wniosku w poddziałaniu 3.2.4 czyli na poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych na podstawie PFU potrzebny jest:

 •  załącznik nr 2-7 dokumenty dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż termomodernizacja nie należy do przedsięwzięć wpływających zawsze lub potencjalnie na środowisko.
 • załącznik nr 10 tj. decyzja o warunkach zabudowy/ decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 ODPOWIEDŹ

Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wymaga przedłożenia programu funkcjonalno-użytkowego.
Jeżeli decyzja środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana, to również należy dołączyć do wniosku komplet dokumentów z postępowania w sprawie jej wydania.
Jeżeli tego rodzaju inwestycja nie musi uzyskać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to wspomniane załącznik nie są wymagane.

Wymagana jest również decyzja o warunkach zabudowy/ decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jeżeli organ twierdzi, że na to zadanie inwestycyjne nie jest wymagane uzyskane powyższej decyzji, powinien takie stanowisko wyrazić w formie pisemnej i zostanie ono zaakceptowane.


5. PYTANIE:

Czy ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne z marca, września 2016 r. będą ważnym dokumentem i mogą stanowić załącznik do przedmiotowego konkursu czy należy zlecić wykonanie nowej ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

ODPOWIEDŹ

Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne opracowane w 2016 roku, będę honorowane w konkursie RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 3.2.4.


Metadane: