• Data publikacji: 17 września 2019
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Zmiany Strategii ZIT dla rozwoju AKO, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020, zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ (13 sierpnia 2019 r.) jak i Ministra Rozwoju (2 września 2019 r.). Kryteria wyboru projektów zawarte w Strategii stanowią jedynie propozycję kryteriów. Obowiązującą wersją kryteriów strategicznej oceny wniosków są kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: