Podstawowe informacje o projekcie: 

Grantodawca: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 Edycja 2018

Organizatorzy: Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Opis projektu: 

Podstawą przygotowania założeń do projektu była ankieta przeprowadzona w 22 samorządach gminnych Metropolii Poznań (oraz w Powiecie Poznańskim) jak również w 21 samorządach gminnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (oraz w Powiecie Kaliskim,Powiecie Ostrowskim i w Powiecie Pleszewskim). Ankieta była przeprowadzona wśród urzędników oraz wśród jednostek gminnych odpowiedzialnych za realizację polityki
senioralnej. Dzięki szczegółowym ankietom poznaliśmy dokładne potrzeby gmin w zakresie partycypacji seniorów, co było podstawą do przygotowania założeń projektu. Ankieta dostarczyła również bezpośrednie kontakty teleadresowe do osób zajmujących się seniorami w danej gminie (urzędnicy), do wszystkich klubów seniora na terenie danej gminy oraz do organizacji pozarządowych działających na obszarze 43 gmin, zajmujących się tematyką senioralną. Takie przygotowanie pozwoli w sposób efektywny zrealizować projekt w 38 samorządach gminnych.

Projekt będzie polegał na organizacji 39 dwudniowych warsztatów (po jednym spotkaniu w każdej gminie Metropolii Poznań oraz w każdej gminie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej). W warsztatach wezmą udział seniorzy w wieku 60+ z danej gminy, urzędnicy (w tym
radni) odpowiedzialni za realizację polityki senioralnej w danej gminie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką senioralną. W każdym warsztacie weźmie udział co najmniej 20 osób. Projekt jest więc ambitny, ponieważ swoim zakresem oddziaływania obejmie grupę 860 uczestników (688 seniorów w wieku 60+ oraz 172 urzędników i przedstawicieli ngo). Warsztaty będą miały charakter spersonalizowany i dostosowany do potrzeb danej gminy, bazując na potrzebach wskazanych w ankietach. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów z następujących tematów: polityka senioralna, gminne rady seniorów, konsultacje społeczne dla seniorów, przygotowywanie projektów przez seniorów, wykorzystywanie narzędzi elektronicznych na potrzeby partycypacji, aktywizacja seniorów do czynnego i biernego prawa wyborczego.

Dwudniowe warsztaty będą się składać z 5 komponentów:

Dzień I:

a) Ramy polityki senioralnej – dwugodzinny komponent warsztatowy mający na celu
wypracowanie rekomendacji do lokalnych polityk senioralnych w obszarach istotnych dla
danej gminy:
– podstawą do prac będą zebrane ankiety zawierające szczegółowe postulaty, rekomendacje i potrzeby seniorów, które powinny być elementem uzupełniającym dla lokalnych polityk senioralnych i które będą podstawą do aktualizacji tych polityk;
– współpraca i komunikacja pomiędzy urzędnikami a seniorami;
– rekomendacje w zakresie senioralnej polityki bezpieczeństwa w danej gminie (najbardziej palący problem wynikający z ankiet)

– rekomendacje w zakresie funkcjonowania lub uruchomienie karty seniora w danej gminie (85 gmin obu aglomeracji nie posiada karty seniora). .

b) Gminne rady seniorów warsztaty – 2 warianty – dwugodzinny komponent warsztatowy:
– w gminach gdzie nie ma gminnej rady seniorów warsztaty będą dotyczyły jej powstania, (motywy, najlepsze praktyki, jak dobrze zorganizować gminną radę seniorów);
– w gminach gdzie funkcjonuje gminna rada seniorów odbędą się warsztaty dotyczące zwiększenia efektywności jej działania oraz udoskonalenia komunikacji i współpracy pomiędzy urzędnikami a radami seniorów.

c) Komponent dotyczący organizacji wolontariatu w oparciu o seniorów w danej gminie.

Dwugodzinny komponent warsztatowy promujący wolontariat senioralny oraz pokazujący najlepsze praktyki i rozwiązania w zakresie organizacji wolontariatu opartego o aktywność społeczną seniorów.

Dzień II

a) Budżety obywatelskie, konsultacje – czterogodzinny komponent edukacyjnoaktywizujący dla seniorów w zakresie uczestniczenia w konsultacjach społecznych, zorganizowane zostanie również szkolenie z przygotowywania projektów do budżetów obywatelskich organizowanych przez gminy oraz na konkursy ogłaszane przez gminy, szkolenie z form konsultacji społecznych organizowanych przez samorządy gminne, szkolenie z obsługi portalu konsultacyjnego utworzonego przez Metropolię Poznań w ramach (Portal obecnie funkcjonuje i został sfinansowany ze środków FIO), oraz innych sposobów konsultacji.

b) Wybory samorządowe – dwugodzinny komponent edukacyjno-aktywizujący w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego..

Po przeprowadzeniu 43 warsztatów zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca wnioski wypracowane w ich trakcie. W konferencji weźmie udział około 180 seniorów, urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych (po 4 przedstawicieli z każdej gminy), W konferencji wezmą również udział wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wchodzących w skład obu aglomeracji. Zgromadzenie w jednym miejscu włodarzy 43 gmin będzie znakomitą okazją do podpisania Karty Polityki Senioralnej (wyznaczającej wspólne standardy i rekomendacje dla lokalnych polityk senioralnych dla samorządów gminnych obu aglomeracji). Karta zostanie popisana również przez 8 starostów powiatów wchodzących w skład obu aglomeracji. Karta będzie na bieżąco wypracowywana oraz konsultowana podczas warsztatów, a jej finalna wersja będzie gotowa na konferencję podsumowującą projekt. Głównym jej celem będzie zwrócenie uwagi na różne aspekty dotyczące partycypacji senioralnej.

Przygotowany zostanie również raport do wykorzystania przez inne polskie samorządy oraz przez seniorów z całego kraju. Ponadto na bazie doświadczeń i dyskusji, które będą miały miejsce w trakcie warsztatów oraz na bazie najlepszych praktyk w Polsce, przygotowane zostaną cztery poradniki dla seniorów w wersji elektronicznej:

a) Poradnik dla seniorów nt. budżetów partycypacyjnych oraz grantów ogłaszanych przez gminy (jak skutecznie przygotować projekt);
b) Poradnik pt. „Jak zorganizować w gminie efektywny wolontariat oparty o seniorów” (kierowany głównie do urzędników).
c) Poradnik pt. „Jak zbudować efektywną radę seniorów”.
d) Poradnik zachęcający seniorów do czynnego i biernego prawa wyborczego w nadchodzących wyborach samorządowych.
Poradniki będą dystrybuowane do wszystkich uczestników projektu (860 uczestników), będą ponadto dostępne do wykorzystania dla wszystkich seniorów, również dla tych, którzy nie będą bezpośrednimi uczestnikami projektu.

Oceń przydatność artykułu