Celem Strategicznym i wyzwaniem dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w najbliższych latach jest wzmacnianie partnerskiej i zintegrowanej współpracy jst i innych podmiotów oraz budowanie trwałych partnerstw terytorialnych – III filar.
Jednym z celów nadrzędnych zaplanowanych działań strategicznych AKO jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańca oraz działań systemu ochrony ludności i mienia.
Wyzwaniem w latach następnych dla Aglomeracji są między innymi zagrożenia klimatyczne płynące w kierunku środowiska naturalnego, a których efektem są zjawiska ekstremalne np. powodzie, podtopienia, huragany, trąby powietrzne czy gradobicia. Istotną kwestią jest zatem integracja systemu zarządzania kryzysowego, czyli podjęcie działań związanych z unowocześnieniem obecnego systemu zintegrowanego przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych.
W związku z powyższym, w celu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze AKO, a także kierując się ideą stworzenia efektywnego, w pełni dążącego do poprawy działań systemu ochrony ludności i majątku Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zorganizowało kolejne spotkanie robocze w ramach budowania trwałych partnerstw terytorialnych – III filar współpracy. Gośćmi specjalnymi spotkania byli przedstawiciele ZIT Aglomeracji Opolskiej – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, którzy zaprezentowali przygotowany pilotażowy program poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej w latach 2015-2020 pn. „Solidarni w obliczu zagrożeń”, a których doświadczenie pozwoliło na zawiązanie „partnerstwa” z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym, poprzez sprawną implementację przeciwdziałania zagrożeniom klimatycznym i niwelowania ich skutków.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów będących Członkami Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Komendanci z Państwowej Straży Pożarnej z Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawiciele Nadleśnictwa, pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego w jst oraz Spółdzielni Wodno-Ściekowej Prosna i Zarządu Zlewni.
Wymiana doświadczeń i dyskusja podczas spotkania przyniosła bardzo wiele ciekawych pomysłów na przyszłość dla poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk klimatycznych na obszarze AKO.
Stowarzyszenie wyraża wolę przystąpienia do programu i współpracy z partnerami. Kolejne spotkania i warsztaty w tej kwestii będą kontynuowane.

 

Oceń przydatność artykułu
Metadane: