Koronawirus uderzył w każdy obszar naszego życia. Zamrożenie działalności na długie tygodnie sprawiło, że wiele firm ma dziś problem z utrzymaniem miejsc pracy. Z pomocą ruszył nie tylko rząd z tarczą antykryzysową, ale również Samorząd Województwa Wielkopolskiego uruchamiając zarządzane przez siebie środki m.in. z UE (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

Pożyczki płynnościowe, poręczenia, a już wkrótce dotacje na kapitał obrotowy. To oferta aktualnie dostępnych produktów finansowych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Wielkopolski dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Dzisiaj czas na kolejny etap. Aby ułatwić przedsiębiorcom otrzymanie pomocy unijnej stworzyliśmy stronę wsparcie.wielkopolskie.pl, na której znajdą się kompleksowe informacje o warunkach i wymaganiach związanych z otrzymaniem pomocy.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Polecamy również serwis WRPO informujący o wpływie koronawirusa na fundusze: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus

1. Najczęściej zadawane pytania – stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i IZ WRPO 2014+

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Beneficjentów pytania, dotyczące realizacji projektów i ponoszenia wydatków w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

W związku z powyższym, IZ WRPO 2014+ zachęca do zapoznania się z załączonym materiałem, uwzględniającym dodatkowe komentarze ze strony IZ WRPO 2014+.

Jednocześnie na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/rozliczaj-projekt udostępniono wzór oświadczenia dotyczącego wynagrodzeń ponoszonych od marca 2020 r., o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1 zawarte w ww. materiale.

Załącznik: QA EFS (488.4 KB)

2. Rozeznanie rynku podczas udzielania zamówień w projektach UE w stanie epidemii (COVID-19)

W piśmie z dnia 22.04.2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zajęło stanowisko dotyczące możliwości wyłączenia rozeznania rynku podczas udzielania zamówień w stanie epidemii COVID-19.

Sytuacje, w których możliwe jest niestosowanie rozeznania rynku, zostały określone w pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014‑2020. Jednocześnie, zgodnie z pkt 4 podrozdziału 6.5.1,  zamawiający ma możliwość zastąpienia rozeznania rynku zasadą konkurencyjności.

Niestosowanie rozeznania rynku w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 jest zatem również możliwe w okolicznościach wskazanych  w pkt 7 lit. d i e podrozdziału 6.5.

Jednocześnie, Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa (IK UP) zwraca uwagę, że rozeznanie rynku nie jest procedurą tak sformalizowaną jak zasada konkurencyjności, w szczególności nie obowiązują żadne terminy minimalne, w związku z czym wydaje się, że w większości przypadków przeprowadzenie rozeznania nie powinno stanowić nadmiernego utrudnienia nawet w aktualnej sytuacji. Zrozumiałym jest natomiast, że w czasie stanu epidemii (COVID-19) analiza cen rynkowych może być utrudniona wskutek ograniczeń w komunikacji z potencjalnymi wykonawcami, co może przekładać się na brak wystarczającej liczby cenników do analizy. Jeżeli zatem beneficjent napotyka tego rodzaju trudności w przeprowadzeniu rozeznania rynku, powinien ten fakt wykazać w analizie, o której mowa w pkt 2 sekcji 6.5.1 ww. Wytycznych. Rozeznanie rynku należy wówczas uznać za przeprowadzone prawidłowo.

Podsumowując, w opinii IK UP, w związku z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanej COVID-19 na terenie całego kraju, kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach projektów UE  należy rozstrzygać obecnie również w związku z wystąpieniem siły wyższej. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

Dodatkowo IK UP wskazuje, że rozeznania rynku nie stosuje się do zamówień określonych w pkt 6 podrozdziału 6.5 ww. Wytycznych.

3. Covid-19 a zasada konkurencyjności

W piśmie z dnia 31.03.2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zajęło stanowisko dotyczące możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w projektach UE w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19).

Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014‑2020 możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

lit. e – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,
lit. d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.
W związku z tym, że obecny stan epidemii (SARS-CoV-2), w ocenie Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (IK UP), można zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej (tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć), wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla zasady konkurencyjności).

Podsumowując, w opinii IK UP, beneficjenci i wnioskodawcy mogą odstąpić od zastosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie przesłanek z pkt 7 lit. d i e podrozdziału 6.5 ww. Wytycznych powinni jednak pisemnie uzasadnić (zob. pkt 9 podrozdziału 6.5). Określone przesłanki, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 62 i art. 67 (zob. przypis 17 ww. Wytycznych).

Zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych, tak jak w omawianej sytuacji odstąpienie od zasady konkurencyjności, powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką obecnie stanowi pandemia koronawirusa. Dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

 

Dotyczy: dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie (zasada konkurencyjności) w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19).

W piśmie z dnia 14.04.2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zajęło stanowisko dotyczące możliwości wprowadzania zmian w umowach o zamówienie – zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014‑2020.

IK UP zaznacza, iż nie wszystkie zmiany umowy o zamówienie w trakcie jej realizacji wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Nowe postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności wymagane jest w przypadku istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w odniesieniu do zakresu i treści wzajemnych praw i obowiązków stron. Istotna zmiana ma miejsce dopiero w sytuacji, gdy zmienione warunki realizacji zamówienia miałyby wpływ na wynik, gdyby zostały uwzględnione w pierwotnym postępowaniu (zob. przypis nr 29 ww. Wytycznych). Również nie każda istotna zmiana umowy o zamówienie powoduje konieczność przeprowadzenia nowego postepowania.

Dopuszczalne zmiany umowy o zamówienie – zasada konkurencyjności (COVID-19)

Na podstawie pkt 20 lic. c sekcji 6.5.2 ww. Wytycznych, możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień zawartej umowy o zamówienie, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz:

konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, oraz
wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.
W ocenie IK UP, obecny stan epidemii (SARS-CoV-2) może spełniać przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej, tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. Wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy o zamówienie może więc oznaczać konieczność jej zmiany. O ile więc przykładowo zmiana terminu wykonania umowy lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy, czy też zmiana sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych – jako zmiany istotne – zaistniałe wskutek wystąpienia COVID-19 – nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy, ich wprowadzenie będzie możliwe. Odnosząc się zaś do drugiego warunku istotne jest to, aby ewentualny wzrost wynagrodzenia towarzyszący zmianie nie przekroczył 50% wartości pierwotnej umowy. W przypadku wprowadzania kilku kolejnych zmian w umowie limit ten należy odnieść do wartości każdej z nich, co oznacza, że wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy (każda kolejna zmiana umowy o zamówienie nie może mieć jednak na celu ominięcia zasady konkurencyjności).

Pozostałe sytuacje, w których możliwe jest dokonanie istotnych zmian w umowie o zamówienie, zostały wskazane w pkt 20 lit. a-b i lit. d-e sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

IZ wyłaczenie z zasady kwalifikowalnosci (sila wyzsza) (157.6 KB)

IZ zmiana umowy o zamowienie zasada konkurencyjnosci (covid-19) (156.9 KB)

4. Wytyczne KE dotyczące gospodarki odpadami w związku z pandemią COVID19.

Uprzejmie informujemy, iż 14 kwietnia br. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące zagadnień gospodarki odpadami związanych z pandemią COVID19, w których to podkreśla znaczenie właściwego gospodarowania odpadami dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz udziela wskazówek, w jaki sposób podmioty zajmujące się odpadami mogą zwiększyć bezpieczeństwo pracowników. KE w wytycznych wspomina także o dostępnym finansowaniu UE, w tym EFSI, do wykorzystania przez państwa członkowskie i regiony w celu poradzenia sobie z tym problemem.

Poniżej link do angielskiej wersji dokumentu
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf

Wytyczne KE dot. postępowania z odpdami – COVID -19- tłumaczenie robocze (24.5 KB)

5. Zmiana oraz częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 2020 z dnia 22 sierpnia 2019r.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 19 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014‑2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Stosowanie Wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, iż zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia Wytycznych może nastąpić w każdym czasie, w drodze wydania kolejnej informacji o zawieszeniu Wytycznych, zastępującej niniejszą informację. Natomiast zmiana Wytycznych jest stosowana od 1 lutego 2020 r.

IZ WRPO 2014+ zachęca wszystkich Beneficjentów do zapoznania się z treścią załączonych informacji.

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ podkreśla, iż decyzja o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych została podjęta na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694), a tym samym ewentualne korzystanie przez beneficjentów z rozwiązań, o których mowa w informacji o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych, powinno wynikać bezpośrednio ze skutków wystąpienia COVID-19. IZ WRPO 2014+ zastrzega również, iż skorzystanie z rozwiązań zaproponowanych przez MFiPR generuje konieczność wprowadzenia stosownych zmian do wniosku o dofinansowanie, które bezwzględnie wymagają akceptacji Instytucji Zarządzającej.

Informacja o czesciowym zawieszeniu wytycznych kwalifikowalnosci (zał.1) (118.1 KB)

Informacja o zmianie wytycznych kwalifikowalnosci (zał. 2) (118.3 KB)

 

 

Oceń przydatność artykułu