Ewaluacja to ocena, oszacowanie jakości (stopnia) realizacji programu (tzn. jego faktycznych rezultatów) w stosunku do wcześniejszych założeń (tzn. oczekiwanych efektów). W przeciwieństwie do monitorowania lub kontroli ewaluacja odnosi się do efektów długoterminowych (oddziaływania). Zasadniczym celem ewaluacji jest stałe ulepszanie skuteczności i efektywności programów realizowanych przez władze publiczne. Przeprowadzana jest w celu osiągnięcia pozytywnych efektów społecznych i gospodarczych związanych bezpośrednio z danym programem oraz zwiększania przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne. Ewaluacja jest wykonywana jako: ewaluacja wstępna, ewaluacja w połowie okresu realizacji oraz ewaluacja końcowa.

 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozpoczęciu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja bieżąca systemu wyboru projektów i kryteriów w ramach WRPO 2014+”. Badanie to realizowane jest na zlecenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ przez Wykonawcę – Ecorys Polska Sp. z o.o. z Warszawy.

Głównym celem badania jest ocena systemu wyboru projektów WRPO 2014+, w tym kryteriów wyboru projektów, pod kątem zapewnienia warunków dla skutecznej, efektywnej i terminowej realizacji celów Programu, w tym osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników finansowych , w szczególności zgodnych z Ramami wykonania oraz wskaźników rezultatu długoterminowego.

W ramach badania realizowane będą między innymi:

– indywidualne wywiady pogłębione z beneficjentami WRPO 2007-2013 oraz WRPO 2014+, a także z wnioskodawcami WRPO 2014+,

– indywidualne wywiady pogłębione z beneficjentami PO IG 2007-2013, PO IiŚ 2007-2013+, PO KL 2007-2013 (komponentu regionalnego),

– indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami i członkami KOP oceniającymi projekty w ramach WRPO 2007-2013 oraz WRPO 2014+,

– indywidualne wywiady pogłębione z ekspertami oraz członkami KOP poszczególnych instytucji oceniający projekty w ramach PO IG 2007-2013, PO IiŚ 2007-2013+, PO KL 2007-2013 (komponentu regionalnego),

– indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ oraz IP WRPO 2007-2013 oraz WRPO 2014+,

– panel ekspertów z ekspertami reprezentującymi różne obszary wsparcia WRPO 2014+ (w zależności od potrzeb zasygnalizowanych wynikami badania).

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ serdecznie zachęca do wzięcia udziału w badaniu oraz informuje o upoważnieniu Wykonawcy badania do kontaktowania się z ww. podmiotami. Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony Danych Osobowych podmiotów objętych badaniem z należytą starannością. Dane, przekazane przez podmioty biorące udział w badaniu, zostaną objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

W sprawach związanych z realizacją badania prosimy kontaktować się z p. Katarzyną Bachnik – Członkiem Zespołu Badawczego (e-mail: katarzyna.bachnik@ecorys.com; tel. 22 339 45 54) lub p. Agnieszką Jabkowską – Pracownikiem Oddziału Oceny i Ewaluacji DPR UMWW (e-mail: agnieszka.jabkowska@umww.pl; tel. 61 862 67 238)

 

 

Informacje pochodzą ze strony WRPO – link

Oceń przydatność artykułu