Publikujemy aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017.

  1. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z lutego 2017:
  2. planowane terminy rozpoczęcia naborów podano w miesiącach;
  3. wprowadzono nowy nabór w Poddziałaniu 3.3.1 dot. transportu miejskiego dla OSI we wrześniu;
  4. wprowadzono dwa nowe nabory w Poddziałaniu 4.3.1 dot. gospodarki wodno-ściekowej we wrześniu, w tym jeden dla OSI;
  5. wprowadzono nowy nabór w Poddziałaniu 6.6.1 dot. zdrowia w zakresie programów dot. eliminowania czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i programów/projektów przekwalifikowywania we wrześniu;
  6. przesunięto nabór w Poddziałaniu 6.6.1 w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej układu oddechowego z III kwartału na grudzień;
  7. przywrócono nabór w Poddziałaniu 7.2.2 – projekt pilotażowy dotyczący geriatrii;
  8. wprowadzono nowy nabór w Poddziałaniu 8.1.1 Edukacja przedszkolna w lipcu i doprecyzowano typy projektów;
  9. wprowadzono nowy nabór w Poddziałaniu 8.1.2 Kształcenie ogólne w październiku (obejmuje też OSI).
Oceń przydatność artykułu
Metadane: