• Data publikacji: 13 lutego 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w dniu 19 września 2016 r usunięto rozdział „Zlecanie usług merytorycznych w projektach finansowanych ze środków EFS”, a tym samym limit 30% wartości projektu przeznaczonej na wydatki związane ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zwraca uwagę, iż powyższe nie zwalnia Beneficjenta z realizowania projektu w kształcie przyjętym przez Komisję Oceny Projektów. Każdorazowe zwiększenie wartości zadań zleconych w ramach projektu będzie indywidualnie rozpatrywane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: