W dniu 6 maja 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5888/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjęła także w dniu 10 maja 2021 r. Rada Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: