Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020, uprzejmie informuje, iż firma:

Bu’a Caffe Catering Nieszablonowy, ul. Nowy Świat 14, 62-800 Kalisz

złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana na Wykonawcę przedmiotowego zamówienia. Usługa realizowana będzie w ramach działań projektu pn. :„Wsparcie instytucjonalno – kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2019-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działanie 10.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+” oraz w ramach projektu pn.: „Informacja i promocja WRPO 2014+ realizowana przez Instytucje Pośredniczącą WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2019-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc techniczna, Działanie 10.2. Informacja i promocja WRPO 2014+.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Bach Klaudia     Data wytworzenia: 15 Styczeń 2019
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 16 Styczeń 2019
Oznaczenie sprawy: SAKO-Z_ZIT-2.20.1.2019