Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w naborze do poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

 

W dniu 15 października 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach Poddziałania 9.2.2. Uchwały w przedmiotowej sprawie zamieszczone są poniżej.

 

Informacja o zmianie wyboru do dofinansowania

 

W dniu 15 października 2020 roku Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania – Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5888/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podjął również Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: