WRPO
5.1

Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu
Poddziałanie 5.1.4. Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla rozwoju AKO

  • Data publikacji: 20 stycznia 2020
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz  Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.01.04-IZ-00-30-001/20 na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla rozwoju AKO.Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.01.2020 od godziny 7.30 do 21.02.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosku w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalsko – Ostrowska,  ulica Chopina 20-22, wejście B 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.
Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Miasto Kalisz
Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”
Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy ewentualnym  współfinansowaniu z budżetu państwa lub innych źródeł wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż  27 265 000,00 PLN.

Minimalny wkład własny to 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 27 265 000,00 PLN.
Niezbędne dokumenty:


  1.  1. Warunki formalne 
  2.  2. Kryteria wyboru projektów 
  3.  3 Podręcznik LSI 2014 
  4.  3.1 Regulamin LSI 2014 
  5.  4 Wzrór wniosku o dofinansowanie 
  6.  Pozostałe załączniki do konkursu 5.1.4-2020 Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

poczty elektronicznej na adresy e-mail:

Magdalena OrdonStowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska   e-mail: mordon@sako-info.pl      telefon:  +48 62 598 52 37 (SAKO)
Magdalena JaśkowiakUrząd Marszałkowski w Poznaniu   e-mail: magdalena.jaskowiak@umww.pl   telefon: +48 61 626 63 23 (UMWW DPR).

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu pod numerem telefonu +48 61 626 61 93


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”) lub pod numerami tel. +48 61 626 71 09 lub +48 61 626 63 14.
Pytania i odpowiedzi

brak


Metadane:

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 zip Pozostałe załączniki do konkursu 5.1.4-2020 17 MB