WRPO
5.1

Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu
Poddziałanie 5.1.4. Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla rozwoju AKO

 • Data publikacji: 25 października 2019
 • Data zakończenia publikacji: 18 November 2019 (Monday)
 •    Tagi: 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz  Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.01.04-IZ-00-30-001/19 na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla rozwoju AKOInformacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 25.10.2019 od godziny 7.30 do 18.11.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosku w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalsko – Ostrowska,  ulica Chopina 20-22, wejście B 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.
Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Miasto Kalisz
Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”
Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy ewentualnym  współfinansowaniu z budżetu państwa lub innych źródeł wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, jednak nie więcej niż  27 265 000,00 PLN.

Minimalny wkład własny to 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 27 265 000,00 PLN.
Niezbędne dokumenty:


 1.  1_Warunki_formalne 
 2.  2_Kryteria_wyboru_projektów 
 3.  3_Podręcznik_LSI_2014_ 
 4.  3.1_Regulamin_LSI_2014_ 
 5.  4_wzrór_wniosku_o_dofinansowanie 
 6.  5__Wzór_Umowy_o_dofinansowanie_projektu 
 7.  5.1_Załącznik_do_umowy_o_dofinansowanie_zasady_kwalifikowalności_kosztów_EFRR_2014-2020 
 8.  6__Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu 
 9.  7_Niebieska_Księga_dla_projektów_infrastruktury_drogowej 
 10.  Załączniki do wniosku 
 11.  Załączniki pomocnicze Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

poczty elektronicznej na adresy e-mail:

mordon@sako-info.pl
www.sako-info.pl
magdalena.jaskowiak@umww.pl

lub pod numerami telefonu:

telefonu:  +48 62 5985237 (SAKO)  , +48 61 6266323 (UMWW DPR).

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu pod numerem telefonu 61 626 61 93


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”) lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.
Pytania i odpowiedzi

brak


Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 25 października 2019 do 18 November 2019