Szanowni Państwo !

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) czyli tzw. „RODO”.

Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Państwa wnioskach (niezależnie od formy ich przekazania tj. pisemnej czy elektronicznej) jest Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, który ma swoją siedzibę w Kaliszu ul. Chopina 20-22, wejście B. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Dyrektor Biura powołał Inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest m. in. monitorowanie przestrzegania w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych została powołana Pani Ewa Woźniak, z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 62 5985237 lub e-mail: iodo@sako-info.pl

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, o którą zwróciliście się do Biura Stowarzyszenia. Państwa dane osobowe, w zależności od tego czego dotyczy sprawa, będą przetwarzane w oparciu o jedną z dwóch, wynikających z RODO, podstaw prawnych tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 1 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa) Jeżeli w danej sprawie przetwarzanie danych będzie wymagało zgody, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie takiej zgody.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Dyrektora Biura dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Możecie również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane zaufanym podmiotom, z usług których będzie korzystał Dyrektor Biura wypełniając wynikające z przepisów prawa obowiązki, realizując zadania w ramach sprawowania powierzonej władzy przez Prezesa Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Będą to tylko takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane.

Ponieważ Dyrektor Biura zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Administrator Danych Osobowych – Dyrektor Biura
Ewa Milewska

Oceń przydatność artykułu

Załączniki:

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Klauzula informacyjna RODO Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska 215 KB