KOMUNIKAT z 13 października  2017 roku

Instytucja Organizująca Konkurs nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/17  informuje o wystąpieniu technicznej omyłki pisarskiej w szablonie wniosku o dofinansowanie projektu w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014+) w tabeli . 3.7 Komplementarność z innymi projektami . W kolumnie nr 6 tabeli 3.7  wystąpił błąd w nazwie kolumny – jest „Partnerzy” a winno być „Opis”. W „Opisie”(zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku str. 14, pkt. 3.7) należy krótko wskazać poziom komplementarności projektu z projektem zaplanowanym do realizacji w ramach wniosku o dofinansowanie projektu( z naciskiem na wskazanie celów i rezultatów).

Zmiany obowiązują od 13 października 2017 roku.

Oceń przydatność artykułu
Metadane: