• Data publikacji: 14 lutego 2017
  • Data zakończenia publikacji: 
  •    Tagi: 


Komunikat nr 2 Zarządu Województwa Wielkopolskiego o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach Poddziałania 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Propozycje projektów należy zgłaszać:

  1.  na formularzu Zgłoszenia projektu do Indykatywnego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik do Zasad wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 573/2015 z dnia 29 maja 2015 roku
    ze zmianami, dostępnym na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl .
  2. W terminie od dnia 13 lutego 2017 roku do dnia  24 lutego 2017 roku.
  3. Na adres:

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Al. Niepodległości 34,​

Poznań

Obszar tematyczny/dziedzina, w ramach której można zgłaszać propozycje projektów pozakonkursowych oraz katalog podmiotów uprawnionych do zgłaszania propozycji projektów pozakonkursowych w ramach WRPO 2014+:

Działanie 5.2 Transport kolejowy

Poddziałanie 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich

Podmioty uprawnione do zgłaszania projektów pozakonkursowych:

  •  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  •  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
  • podmioty wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

Przesłanki, które będą weryfikowane podczas identyfikacji projektów określone zostały w Zasadach wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) ze zm., przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 573/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, ze zmianami, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Szczegóły dotyczące warunków uzyskania wsparcia w ramach ww. Poddziałań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zawarte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dostępnym na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Komunikat nr 2 ZWW o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach WRPO na lata 2014 -2020 (90.1 KB)

Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego WRPO na lata 2014 -2020 (457.6 KB)

Formularz Zgłoszenia projektu do Indykatywnego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego WRPO na lata 2014 -2020 (541 KB)

Oceń przydatność artykułu
Metadane: