WRPO
6.6

Działanie 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKOZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 26.11.2018 roku ogłaszają nabór  nr RPWP.06.06.03-IZ.00-30-002/18 wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.12.2018 r.  od godziny 7.30 do dnia 18.01.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, ulica Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs nie jest dzielony na rundy.
Kto może składać wnioski?

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące programy profilaktyki zdrowotnej, służące wspieraniu aktywności zawodowej, podniesieniu poziomu zdrowia i zmniejszeniu nierówności społecznej. Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie regionalnego programu zdrowotnego pn: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
 • Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi – 1 074 400,00 PLN i może ulec zmianie.
Niezbędne dokumenty:


 1.  Regulamin konkursu 6.6.3 
 2.  Załączniki do konkursu 6.6.3 11-2018r Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.sako-info.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Pytania prosimy kierować telefonicznie ze strony Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, mailowo pod adresem: biuro@sako-info.pl, osobą do kontaktu jest pani Ewa Woźniak, ewozniak@sako-info.pl oraz Pani Magdalena Ordon, mordon@sako-info.pl  telefonicznie pod nr: +48 62 5985238, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ – Głównego Punktu Informacyjnego: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl,

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”), lub pod numerem +48 61 6266314.
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Dane za jaki rok należy przyjąć, aby pokazać potencjał finansowy wnioskodawcy (i partnerów)?

Odpowiedź 1: W punkcie 5.3 wniosku o dofinansowanie projektu w celu określenia potencjału finansowego wnioskodawcy można wykazać dane z 2017 r. Przy czym we wniosku o dofinansowanie projektu należy zamieścić informację, że ze względu na niezakończony rok obrotowy 2018 – dane w trakcie weryfikacji, podawane są dane za 2017r.


Metadane: