WRPO
8.3

Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT AKOZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dniem 26.11.2018 roku ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr RPWP.08.03.05-IZ.00-30-001/18 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;  Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych  w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska .Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27 grudnia 2018 r. od godziny 7.30 do dnia 18 stycznia 2019 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. od 26 listopada  2018 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok 31,62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30  lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2019 r.
Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
Na co można uzyskać dofinansowanie?

I Kształcenie zawodowe młodzieży

 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki u pracodawców/ przedsiębiorców (w tym pracodawców rzemieślników),
 • kształcenia zawodowego oraz dostosowania zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • wspierania indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie organizacji działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów (m.in. dodatkowych zajęć realizowanych we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, kursów przygotowawczych na studia, wsparcia uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy), doradztwa edukacyjno-zawodowego itp.,
 • doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach wynikających z lokalnych potrzeb rynku pracy.Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.
 • Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.
 • Szacunkowa wartość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 2 800 000  PLN i może ulec zmianie.Niezbędne dokumenty:


 1.  Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.3.5 I Kształcenie młodzieży 
 2.  Załączniki do konkursu 8.3.5 11-2018 Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu. Są one dostępne na niniejszej stronie internetowej, stronie internetowej www.sako-info.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można kierować:

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy w ramach przedmiotowego konkursu możliwe jest objęcie wsparciem w postaci kursu prawa jazdy kat. B uczniów w ramach typu projektu: zdobycie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy?

Odpowiedź 1: W ramach typu projektu: wspieranie indywidualnych potrzeb młodzieży – wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy jest możliwe objęcie uczniów wsparciem w postaci kursu prawa jazdy kat. B. Wsparcie dokonywane jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo osób obejmowanych wsparciem. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie 2: Czy możliwe jest wyposażanie pracowni w drukarkę 3D, jeśli zgodnie z katalogiem MEN do wyposażenia danej pracowni można zakupić drukarkę + skaner (urządzenie wielofunkcyjne o formacie min. A3). Natomiast, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie: https://efs.men.gov.pl/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/

Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje zasadę neutralności dla potrzeb realizacji zakupów pomocy dydaktycznych i oprogramowania. Wybór rodzaju zakupu jest swobodną decyzją ich dyrektorów i nauczycieli, uwarunkowaną możliwościami technicznymi i finansowymi oraz ukierunkowaną na zapewnienie uczniom treści edukacyjnych, niezbędnych do realizacji programów nauczania. Zamieszczone katalogi zawierają przykładowe rodzaje wyposażenia pracowni i stanowią wskazówkę dla realizujących zakupy wyposażenia pracowni. Należy kierować się racjonalnością zakupu i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej. Wg. tych wskazówek dozwolony jest np. zakup wyposażenia pracowni fizycznej pomimo braku elementów tego wyposażenia w przykładowym zestawie.”

Wyposażenie pracowni w drukarkę 3D jest racjonalne, zgodne z diagnozą placówki i wynika z jej potrzeb.

Odpowiedź 2: Zgodnie z Wytycznymi w obszarze edukacji oraz przytoczonym postulatem Ministerstwa Edukacji Narodowej katalog wyposażenia pracowni zamieszczony na stronie MEN ma charakter przykładowy,
w związku z powyższym jest możliwość zakupu sprzętu/narzędzi o innych parametrach lub wykraczającego/wykraczających poza wskazany w katalogu zakres. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na założenia konkursu dla Poddziałania 8.3.5, które wskazują, iż w pierwszej kolejności Wnioskodawcy powinni zaplanować realizację działań na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizacji programów stażowych, umożliwiających nabywanie kompetencji zawodowych
w rzeczywistym środowisku pracy. Natomiast działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/warsztatów, stażowych powinno być dopuszczone w przypadku gdy nie będzie możliwe zorganizowanie kształcenia w miejscu pracy lub programów stażowych. Powyższe wynika również z zapisów Regulaminu konkursu zawartych w kryterium dotyczącym diagnozy. Ponadto zakres wyposażenia pracowni musi wynikać z  indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły i musi być zgodny (niezbędny) z kierunkiem kształcenia w ramach danej/określonej kwalifikacji (czyli musi wynikać, iż zakup danego sprzętu jest niezbędny do nauki danego zawodu). Ostateczna decyzja do zakwalifikowania takiego wydatków zależy od osób oceniających projekt w ww. zakresie.

Pytanie 3: Zgodnie z Załącznikiem 8.13 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług, w ramach wynagrodzenia opiekuna staży i praktyk, można kwalifikować refundację do 10 % zasadniczego wynagrodzenia nie więcej niż 500,00 zł brutto.

Czy zgodnie z informacją podaną u dołu tabeli: „Podane stawki wynagrodzeń (umowa o pracę) są stawkami brutto. Wnioskodawca planując budżet projektu może doliczyć do podanych stawek składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w części płaconej przez pracodawcę) oraz wypadkowe, składkę na Fundusz Pracy, składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (tj. koszty pracodawcy)”, do 500,00 zł można doliczyć składki ( w części płaconej przez pracodawcę) i taką kwotę uwzględnić w budżecie projektu oraz w przypadku przyjęcia wniosku do dofinansowania rozliczać?

Odpowiedź 3: W Wytycznych w obszarze edukacji została wskazana informacja, że podmiotowi przyjmującemu na staż przysługuje refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą praktykantów lub stażystów, o której mowa w lit. I Wytycznych, ale nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów). Zgodnie z informacją zamieszczoną pod tabelą w Załączniku 8.13 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług” do przedmiotowej kwoty Wnioskodawca planując budżet projektu może doliczyć wszystkie składniki wynagrodzenia płacone przez pracodawcę.

Pytanie 4: Czy istnieje możliwość wyrównania wynagrodzenia za staż we wszystkich konkursach?

Odpowiedź 4: W dokumentacji poszczególnych konkursów ogłaszanych w ramach WRPO 2014+ wskazana jest kwota maksymalnego wynagrodzenia za staż i jest to wysokość, którą Projektodawcy są zobligowani stosować bowiem nie ma możliwości  zwiększenia wynagrodzenia za staż dla konkursów już zakończonych.

Pytanie 5: Czy można wyposażyć pracownię w ramach tej samej kwalifikacji, w ramach której uczniowie zostali objęci stażem?

Odpowiedź 5: Jeżeli dana jednostka wysyła wszystkich założonych do objęcia wsparciem w projekcie uczniów na staż w ramach danej kwalifikacji, to beneficjent nie może założyć we wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z wyposażeniem pracowni w ramach tej samej kwalifikacji (tj.: kwalifikacji, w ramach której uczniowie zostali objęci stażem). Natomiast w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie objąć wszystkich uczniów stażem w ramach danej kwalifikacji (co zostanie wskazane w diagnozie we wniosku o dofinasowanie), to wtedy istnieje możliwość kwalifikowania w projekcie kosztów wyposażenia pracowni/warsztatu również w ramach ww. kwalifikacji. Ponadto zaznacza się, iż istnieje również możliwość wyposażania pracowni w ramach kwalifikacji, w których uczniowie nie biorą udziału w stażach lub praktykach zawodowych niemniej jednak powyższe musi wynikać z diagnozy zapotrzebowania jednostki. Powyższe wynika w szczególności z zapisów kryterium, iż w przypadku zaplanowania działań polegających na wyposażeniu/doposażeniu pracowni lub warsztatów szkolnych z diagnozy musi wynikać, iż wyposażenie/doposażenie to jest niezbędne, gdyż nie ma możliwości organizacji kształcenia w ramach danej kwalifikacji w miejscu pracy lub w formie programów stażowych.

 

 

 

 


Metadane: