Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o §29 Statutu Stowarzyszenia, uchwały Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, uchwały Zarządu, procedury wewnętrzne oraz inne, przewidziane w tym zakresie prawem przepisy.

Biuro realizuje cele i zadania władz statutowych Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Pracę i organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Biura określa Regulamin Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Biurem kieruje i zarządza Dyrektor Biura.

Dyrektor Biura:

Ewa Milewska
biuro@sako-info.pl lub emilewska@sako-info.pl

Pracownicy Biura:

1. Ewa Woźniak – Specjalista Koordynator  ZIT – ewozniak@sako-info.pl, Inspektor Ochrony Danych Osobowych – iodo@sako-info.pl

2. Iwona Staszewska – Księgowa – finansowy@sako-info.pl,

3. Krystyna Cieślak – Specjalista ds. wyboru projektów, monitoringu, sprawozdawczości i kontroli – kcieslak@sako-info.pl

4. Maja Baraniak  – Specjalista ds. wyboru projektów, monitoringu, sprawozdawczości i kontroli – mbaraniak@sako-info.pl

5. Maciej Matecki – Specjalista ds. obsługi informatycznej – admin@sako-info.pl

Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (SAKO) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. SAKO posiada osobowość prawną.

Organy SAKO stanowią:

  • Walne Zgromadzenie Członków zwane Radą AKO (RAKO),
  • Zarząd Stowarzyszenia (ZAKO)
  • Komisja Rewizyjna (KRAKO).

W SAKO mogą działać inne komisje stałe i doraźne, powoływane przez RAKO.  ZAKO może powołać ekspertów do realizacji zadań SAKO, zapewniających wsparcie merytoryczne.

Organizację i tryb działania SAKO określa Statut przyjęty uchwałą Nr 2/2015 Zebrania Założycielskiego z dnia 17 lutego 2015 r., zmieniony uchwałą Nr 5/2016 RAKO z dnia 20 maja 2016 r.

Organizację i tryb działania SAKO, oprócz Statutu określają szczegółowe regulaminy, tj.:

  •  Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia – przyjęty uchwałą RAKO Nr 3/2015 z dnia 20 marca 2015 r., zmieniony uchwałą RAKO Nr TO/1/2016 z dnia 31 maja 2016 r., który precyzuje zadania, kompetencje i obowiązki ZAKO i jego organizację pracy;
  • Regulamin podejmowania uchwał w trybie obiegowym dla Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – przyjęty uchwałą RAKO Nr 9/2016
    z dnia 20 maja 2016 r. ;
  • Regulamin Biura Stowarzyszenia – przyjęty uchwałą ZAKO Nr I/2/2015 z dnia 30 marca 2015 r., który ustala m.in.: zadania Biura, wewnętrzną organizację/strukturę organizacyjną Biura, szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Biura.

Realizację zadań IP WRPO 2014+ w zakresie wdrażania WRPO 2014+ – Strategii ZIT w obszarze ZIT, prowadzi ZAKO poprzez Biuro.

Struktura organizacyjna Biura

– układ graficzny:

Oceń przydatność artykułu