Komitet Monitorujący WRPO 2014+ przyjął zestaw kryteriów strategicznej oceny wniosków dla projektów strategicznych ZIT.

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2015 roku Komitet Monitorujący WRPO 2014+ przyjął zestaw kryteriów strategicznej oceny wniosków dla projektów strategicznych ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zmiany:

 1. Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.
 2. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
  Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO
 3. Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu
  Poddziałanie 5.1.4. Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla rozwoju AKO

 

 1. Działanie Strategii ZIT AKO nr 2.1. Niskoemisyjny system transportu publicznego
 2. Działanie Strategii ZIT AKO nr 2.2. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
 3. Działanie Strategii ZIT AKO nr 3.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
 4. Działanie Strategii ZIT AKO nr 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług
 5. Działanie Strategii ZIT AKO nr 4.2. Rozwój instytucji kultury i ochrona dziedzictwa narodowego
 6. Działanie Strategii ZIT AKO nr 4.3. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
 7. Działanie Strategii ZIT AKO nr 4.4. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 8. Działanie Strategii ZIT AKO nr 4.5. Rozbudowa infrastruktury drogowej.
Kryteria strategicznej oceny wniosków dla projektów strategicznych ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Oceń przydatność artykułu