W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej można aplikować o dofinansowanie przedsięwzięć w następujących obszarach:

Samozatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy – Działanie nr 1.1. Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

W ramach działania zakłada się realizację projektów prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wnioskodawcy w swoich przedsięwzięciach zobowiązani będą uwzględniać przynajmniej:

 • w procesie rekrutacji grupy docelowej projektów – diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • cykl szkoleń i/lub doradztwo przygotowujące uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzielanie uczestnikom projektu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • zaplanowanie wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) skierowanego do osób, które w ramach projektu rozpoczęły działalność gospodarczą.

Bezpośrednim efektem realizacji takich projektów będzie zmniejszenie bezrobocia
i zwiększenie liczby osób aktywnych zawodowo Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
a tym samym podniesienie konkurencyjności tego obszaru na tle całego regionu.

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez działania prozdrowotne – Działanie nr 1.2. Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

W ramach działania zaplanowane został/y do realizacji program/y zdrowotny/e – projekty w zakresie profilaktyki zdrowotnej, służące wspieraniu aktywności zawodowej, obejmujące jak największą liczbę mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Przewidziano realizację badań profilaktycznych dostosowanych do potrzeb społeczności AKO służące przede wszystkim podniesieniu poziomu zdrowia i zmniejszeniu nierówności społecznej.
Programy zdrowotne powinny obejmować podstawowy poziom opieki, tj. lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Niskoemisyjny system transportu publicznego – Działanie nr 2.1. Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

W ramach działania zakłada się realizację projektów w zakresie m.in.:

 • przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną jako element zrównoważonego wzrostu (zakup ekologicznych/niskoemisyjnych autobusów dla transportu publicznego oraz inwestycji związanych
  z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury wynikającej z danego źródła zasilania pojazdów, np. zakup ładowarek do szybkiego ładowania baterii autobusów elektrycznych),
 • budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportu publicznego, w tym np.:
 • sieci autobusowych – wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej,
 • przystanków, wysepek oraz urządzeń dla osób niepełno-sprawnych,
 • zintegrowanych węzłów/ centrów przesiadkowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
 • zapewnieniem dróg dostępu do węzłów przesiadkowych i przystanków,
 • parkingów P&R i B&R oraz pasów ruchu dla rowerów,
 • budowy inteligentnych systemów zarządzania i organizacji ruchu na terenie miasta, wdrożenia inteligentnego systemu transportowego (ITS), zakupu i montażu urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej – systemy dystrybucji i identyfikacji biletów (biletomatów) oraz elektroniczne tablice informacyjne wraz z oprogramowaniem, wspólny bilet aglomeracyjny,
 • ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych środowisku form transportu: roweru, środków komunikacji miejskiej, poruszania się pieszo (budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą uzupełniającą, rowerową typu kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych, punkty, stacje napraw rowerów),
 • budowy systemu tras/dróg dla rowerów łączących miasta i ich obszar funkcjonalny,
 • wymiany oświetlenia ulicznego/drogowego na bardziej efektywne energetycznie, w tym oparte na odnawialnych źródłach energii (energia słoneczna) lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
 • działań informacyjno-promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Wnioskodawcy w swoich przedsięwzięciach zobowiązani będą w inwestycjach w infrastrukturę, czy w tabor transportu publicznego uwzględniać działania „miękkie”, tj. promować korzystanie z komunikacji zbiorowej, niezmotoryzowanej lub rowerowej.
Bezpośrednim efektem realizacji takich projektów będzie rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie AKO oraz spadek emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii elektrycznej i w efekcie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy mobilności na terenie AKO zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i zwiększenie dostępności obszarów miejskich dla mieszkańców i inwestorów.

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Działanie nr 2.2. Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

W ramach działania zakłada się realizację projektów polegających na kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu AKO, obejmujących działania dotyczące przede wszystkim: ocieplenia obiektu, wymiany okien, drzwi zewnętrznych, przebudowy systemów grzewczych wraz z wymianą podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji, instalacji systemów chłodzących (w tym również
z OZE), wymianą oświetlenia na energooszczędne, finansowanie niezbędnych audytów energetycznych.
Wnioskodawcy w swoich przedsięwzięciach zobowiązani będą uwzględnić opracowania audytów energetycznych dla sektora publicznego jako elementu kompleksowego projektu.
Bezpośrednim efektem realizacji takich projektów będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych oraz spadek emisji gazów cieplarnianych na terenie AKO. Ponadto nastąpi: optymalizacja wytwarzania ciepła i eksploatacji systemu na terenie AKO, zrównoważenie gospodarki energetyczno-cieplnej, poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego, zmniejszanie kosztów ogrzewania i oświetlenia oraz zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa AKO.

Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji – Działanie nr 3.1. Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

W ramach działania zaplanowano realizację projektów obejmujących swoim zakresem edukację na poziomie zawodowym młodzieży oraz kształcenie zawodowe dorosłych na terenie Aglomeracji.

Planuje się realizację przedsięwzięć w zakresie:

 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki u pracodawców/ przedsiębiorców (w tym pracodawców rzemieślników),
 • kształcenia zawodowego oraz dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku pracy,
 • wspierania indywidualnych potrzeb dorosłych i młodzieży poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów umiejętności zawodowych itp.,
 • doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • wsparcia placówek edukacyjnych prowadzących kształcenie zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach wynikających z lokalnych potrzeb rynku pracy.

Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne będą zgodne ze standardem wyposażenia określonym w wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – Działanie nr 3.2. Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

W działaniu tym możliwa będzie realizacja projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę szkół i palcówek oświatowych, które prowadzą kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych, przede wszystkim poprzez inwestycje w obiekt/y (przebudowę, rozbudowę budynku/ów), wyposażenie/ doposażenie w wysokospecjalistyczny, nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Efektem przedsięwzięć ma być podniesienie jakości i warunków kształcenia młodzieży i dorosłych, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, a tym samym kompetencji zawodowych mieszkańców oraz podniesienie konkurencyjności Aglomeracji na tle regionu.

Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług – Działanie nr 4.1. Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

W ramach działania realizowany będzie projekt pozakonkursowy pn. ,,Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, którego Beneficjentem będzie Miasto Kalisz.

Projekt polegał będzie na budowie, utworzeniu Geoportalu RZIIP-AKO stanowiącego narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu dotyczącego: środowiska, infrastruktury przestrzennej, mobilności i transportu, zdrowia, przedsiębiorczości, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, szkoleń zawodowych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obsługi klienta. W ramach projektu podjęte zostaną głównie działania obejmujące budowę infrastruktury informacyjnej, funkcjonalnej i technicznej AKO, co umożliwi odbiorcom stały dostęp nie tylko do własnych danych, ale również do danych innych dysponentów, tj. m.in. poszczególnych Urzędów AKO, jednostek AKO, służb publicznych.

Ponadto w działaniu tym przewidziano do realizacji projekty  w zakresie:

 • tworzenia, rozwijania oraz udostępniania: baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych, rozwiązań technicznych i aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych, geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS oraz pozyskiwania i przetwarzania danych celem zapewnienia wymagań systemowych, a także udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych,
 • rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej poprzez m.in. zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych i ich integracje, a także poprawę efektywności zarządzania i upowszechnienie komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych,
 • zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu do cyfrowej postaci posiadanych zasobów

Bezpośrednim efektem realizacji takich projektów będzie zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa AKO, przyspieszenia rozwoju e-usług na terenie AKO, poprawy dostępu do elektronicznych usług publicznych.

Rozwój instytucji kultury i ochrona dziedzictwa narodowego – Działanie nr 4.2. Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

W ramach działania realizowane będą inwestycje w zakresie:

 • rozwoju instytucji kultury i ochronie dziedzictwa narodowego, w tym wspieranie ważnych dla Aglomeracji wydarzeń poprzez inwestowanie w instytucje kultury (wraz z wyposażeniem) i obiekty oraz obszary zabytkowe (w tym m.in. rozbudowa, przebudowa, konserwacja, rewitalizacja, renowacja, rewaloryzacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne),
 • zakupu trwałego wyposażenia oraz zabezpieczenie, konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków,
 • zabezpieczenia zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego przed degradacją, kradzieżą i zniszczeniem,
 • wykorzystania i rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwoju kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi,
 • zagospodarowania otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym,
 • tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo,
 • adaptacji na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.

Bezpośrednim efektem realizacji takich projektów będzie rozwój instytucji kultury i dziedzictwa narodowego stanowiących atrakcje turystyczne AKO, poprawy atrakcyjności obiektów historycznych znajdujących się na obszarze AKO, zwiększenie atrakcyjności turystycznej AKO, upowszechnienia wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturowym.

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich – Działanie nr 4.3. Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

W ramach działania realizowane będą inwestycje polegające na rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych poprzez przebudowę/ adaptację/ remont budynków/ obiektów zdegradowanych, przestrzeni użyteczności publicznej wraz z całym otoczeniem, renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków, poprawę funkcjonalności ruchu pieszego, kołowego, estetyki przestrzeni publicznej rewitalizowanego obszaru. Wnioskodawcy w swoich projektach zobowiązani będą uwzględniać przedsięwzięcia wynikające z Programów Rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych (działania rewitalizacyjne dotyczyć będą m.in. adaptacji, przebudowy, remontów budynków, dróg, chodników, poprawy funkcjonowania ruchu kołowego i pieszego, miejsc postojowych, terenów/miejsc zielonych, małej architektury, tworzenia warunków dla działalności podmiotów realizujących zadania społeczne, edukacyjne, zapobiegających wzrostowi przestępczości i patologiom społecznym, zapobiegania lub łagodzenia zjawisk wykluczenia społecznego, tworzenie miejsc odpoczynku, zabaw, spotkań).

Realizowane inwestycje przyczynią się do przeciwdziałania marginalizacji wybranych obszarów, ograniczenia ubóstwa, aktywizacji społeczności lokalnej AKO, integracji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, poprawy jakości życia, zwiększenia więzi mieszkańców AKO z otoczeniem, wyrównanie poziomu rozwoju w regionie, wygenerowaniu impulsów rozwojowych, poprawy atrakcyjności i konkurencyjności AKO.

Bezpośrednim efektem realizacji takich projektów będzie poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej rewitalizowanego terenu AKO.

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – Działanie nr 4.4. Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

W ramach działania możliwe będą do realizacji inwestycje polegające na:

 • budowie/ rozbudowie/ remoncie sieci kanalizacji sanitarnej,
 • wsparciu/modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.

Przewidywane do realizacji projekty muszą spełniać wymagania dyrektywy ściekowej, mówiące, iż wsparciem objęte będą mogły być jednie projekty w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM ujętych w KPOŚK oraz wynikających z Master planu dla dyrektywy ściekowej.
Bezpośrednim efektem działań będzie zwiększenie liczby mieszkańców AKO korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, poprawi się stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych.

Rozbudowa infrastruktury drogowej- Działanie nr 4.5. Strategii ZIT dla rozwoju AKO.

W ramach działania realizowany będzie projekt pozakonkursowy pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza”, którego Beneficjentem będzie Miasto Kalisz.

Projekt polegał będzie na przebudowie ulic o długości ok. 6,3 km zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 (tj. ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej i Rzymskiej) wraz ze wzmocnieniem i dostosowaniem nawierzchni jezdni do wymogów nośności dla dróg krajowych (115kN/oś), przebudową i budową chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, budową rond na skrzyżowaniu ulic: Legionów – Nowy Świat oraz skrzyżowaniu ulic: Częstochowska – Budowlanych, przebudową istniejących skrzyżowań, przebudową wiaduktu kolejowego, przebudową oświetlenia ulicznego, odwodnieniem, usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Projekt uwzględniał będzie również zastosowanie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do poprawy dostępności całej Aglomeracji do ponadregionalnego (krajowego i europejskiego) systemu transportowego, poprawy jakości obsługi komunikacyjnej ościennych gmin, zwiększenia atrakcyjności Miasta Kalisza jako subregionalnego ośrodka miejskiego, zwiększenia możliwości rozwoju gospodarczego obszaru AKO, poprawy obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych, poprawy jakości życia mieszkańców.
W wyniku realizacji przedmiotowego zadania poprawi się układ drogowy
w ramach obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Oceń przydatność artykułu