WRPO
4.4

Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Poddziałanie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKOZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.04.04.04-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, przy ul. Częstochowskiej 25, lok 31, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 23.09.2016 r. od godziny 7.30 do 23.11.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.
Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r.):

Kto może składać wnioski:

– instytucje kultury (samorządowe),

– jednostki samorządu terytorialnego,

– związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.
Na co można uzyskać dofinansowanie?

 1. rozwój instytucji kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym inwestowanie w instytucje kultury (wraz z wyposażeniem) i obiekty oraz obszary zabytkowe (w tym m.in. rozbudowa, przebudowa, konserwacja, rewitalizacja, renowacja, rewaloryzacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne),
 2. adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
 3. zakup trwałego wyposażenia oraz zabezpieczenie, konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 4. zabezpieczenie zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego przed degradacją, kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 5. wykorzystanie i rozwój aplikacji oraz usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 6. zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 7. tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)).

Typy projektów można łączyć.
Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 13 930 000 zł PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość projektu wynosi: 500 tys. zł.

W przypadku projektów obejmujących konserwację, restaurację, rewaloryzację zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych); konserwację, restaurację, rewaloryzację, adaptację na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki; obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowane na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położone na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP, maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln PLN.

W przypadku pozostałych projektów maksymalna wartość projektu to 20 mln PLN
Niezbędne dokumenty:


 1.  Regulamin_4_4_4 
 2.  1-Kryteria wyboru projektów dla EFRR 
 3.  2-Podręcznik_użytkownika_LSI2014_wersja 1.4 
 4.  3-Wzór wniosku o dofinansowanie 
 5.  4-Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu_Poddziałanie _4_4_4 
 6.  5-Instrukcja_do_sporządzania_SW_(czesc_obliczeniowa)Poddzialanie_4_4_4 
 7.  6-Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddzialanie_4_4_4 
 8.  7-Wzór_umowy_o_dofinansowanie 
 9.  8-Wytyczne_IZ_WRPO_2014_w_sprawie_kwalifikowalności_kosztów 
 10.  9-Wytyczne_IZ_WRPO_2014-2020_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów 
 11.  10-Załącznik__do_wniosku_o_dofinansowanie_w_zakresie_OOŚ 
 12.  11-Instrukcja_wypełniania_Załacznika_w_zakresie_OOŚ 
 13.  12-Załącznik_nr_2_do_Wniosku_Wzór_Zaświadczenia_Natura_2000 
 14.  13-Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 
 15.  14-Załącznik_nr_3_do_Wniosku_Wzór_Deklaracji_gospodarki_wodnej 
 16.  15-Załącznik_nr_27_-_Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków 
 17.  16-Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie 
 18.  17-Załącznik_nr_15_-_Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane 
 19.  18-Załącznik_nr_37_do_wniosku_Informacja_o_pomocy_innej_niż_de_minimis 
 20.  19-Załącznik_nr_38_do_wniosku_Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu z innych źródeł 
 21.  20-zalacznik_nr_4_do_wniosku_oswiadczenie_rejestry_gdos Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • Telefonu: 62 598 52 37 (SAKO), 61 626 63 18, 61 626 63 41

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2, 62- 800 Kalisz, tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14
Pytania i odpowiedzi

1. Pytanie:

Czy w ramach jednego wniosku możliwe będzie przy jednej inwestycji kwalifikowanie podatku VAT (koszty kwalifikowane – wartość brutto zadania), a przy drugiej niekwalifikowanie podatku VAT (koszty kwalifikowane- wartość netto zadania, podatek VAT zostanie odzyskany)?

Odpowiedź:

Tak, taka sytuacja jest możliwa, gdy np. lider projektu ma kwalifikowalny VAT, a partner nie. Trzeba to uwzględnić w tabeli 5.1.1 we wniosku.

2. Pytanie:

Czy w ramach w/w poddziałania poziom dofinasowania UE stanowić będzie 85% kosztów kwalifikowanych i konieczne będzie w przypadku projektów przewidujących prowadzenie działalności gospodarczej liczenie luki finansowej, czy poziom dofinansowania będzie niższy uwzględniający właściwy schematem pomocy publicznej?

Odpowiedź:

Pomoc publiczna będzie udzielana w oparciu o Rozporządzenie MIR na kulturę, które z kolei opiera się na art. 53 GBER (Rozp. 651/2014); art. 53.6 „W przypadku pomocy inwestycyjnej kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji (…)”; art. 53.8 „W przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić, alternatywnie wobec metody, o której mowa w ust. 6 i 7, na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych”. Dopuszczalne są obie metody, nie liczy się luki finansowej.

3. Pytanie:

Czy strategia lub inny dokument dotyczący ochrony i dziedzictwa kulturowego i rozwoju kultury (w skali gminy, powiatu, subregionu) – stanowiące zał. 33 do wniosku o finansowanie są załącznikiem obowiązkowym, czy też w przypadku gdy wnioskodawca nie dysponuje takim dokumentem istnieje możliwość wyboru opcji ,,nie dotyczy” i tym samym nie ma obowiązku załączania takiego dokumentu? Jeśli w/w dokument należy obowiązkowo załączyć – to jakie elementy podstawowe powinien on zawierać?

Odpowiedź:

Ten załącznik nie jest obligatoryjny.


Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 23 sierpnia 2016 do 23 November 2016

Załączniki:

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 zip Dokumentacja do konkursu 4.4.4 11 MB