WRPO
8.3

Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT AKOZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska  jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.Informacje o naborze

Informacja o zakończeniu oceny strategicznej

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT AKO.

W dniu 7 października br. Rada  Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16.

lista_rankingowa_8-3-5_mlodziez

 

lista_rankingowa_8-3-5_dorosli

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok 31, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską .Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.06.2016 r. od godziny 7.30 do 30.08.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.
Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r.,  24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016r., 20 maja 2016 r.):

Kto może składać wnioski:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.
Na co można uzyskać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć w zakresie:

Typ I. Kształcenie zawodowe młodzieży:

 1. podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki u pracodawców/ przedsiębiorców (w tym pracodawców rzemieślników),
 2. kształcenia zawodowego oraz dostosowania zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 3. wspierania indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie organizacji działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów (m.in. dodatkowych zajęć realizowanych we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, kursów przygotowawczych na studia, wsparcia uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy), doradztwa edukacyjno- zawodowego itp.,
 4. wspierania indywidualnych potrzeb dorosłych poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, wsparcia osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny, doradztwo edukacyjno-zawodowe itp.,
 5. doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 6. wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach wynikających z lokalnych potrzeb rynku pracy.

Typ II: Kształcenie zawodowe dorosłych:

 • wspieranie indywidualnych potrzeb dorosłych poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, wsparcia osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny, doradztwo edukacyjno-zawodowe itp.Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 6 552 953,00 PLN  i może ulec zmianie (całość alokacji przeznaczona została na projekty zintegrowane).

Powyższa kwota została podzielona na dwa typy projektów:

Typ I. Kształcenie zawodowe młodzieży 4 656 623 PLN.

Typ II. Kształcenie zawodowe dorosłych 1 896 330 PLN.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Typu I i II projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN

Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR:

Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek
o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania 9.3.5 WRPO 2014+ „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ramach ZIT dla rozwoju AKO” Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania
umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFRR.

 

UWAGA!

W Regulaminie konkursu RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16, w Rozdziale 2 „Informacje Ogólne”, Podrozdziale 2.1 „Informacje o konkursie”, pkt. 2.1.10 (na str. 12) stwierdzono omyłkę pisarską. W treści przywołanego punktu wpisano:

„Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu strategicznego ZIT P2 „Rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania” (podziałanie 9.3.4. WRPO 2014+). (…)”

Powyższy zapis odnosi się do ZIT w MOF Poznania – jest błędny w przypadku naboru 8.3.5 (ZIT dla rozwoju AKO) i stanowi oczywistą omyłkę pisarską. IZ WRPO 2014+ informuje, że treść punktu 2.1.10 należy zatem interpretować w następującej treści:

„Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania Strategii ZIT AKO 3.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  – (poddziałanie 9.3.5 WRPO 2014+ – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS i projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji”.

Niniejszy punkt regulaminu będzie również w powyższy sposób weryfikowany na etapie oceny wniosków.

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW!

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 2400/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu Nr: RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16:

1. Zapisy rozdziału 3.3 pkt. 3.3.3 otrzymują brzmienie: Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na II kwartał 2017 roku. Wyjątek stanowić będzie realizacja projektów zintegrowanych z EFRR, gdzie data rozpoczęcia może być odłożona w czasie. Przez projekty zintegrowane rozumie się projekty inwestycyjne, które są realizowane bądź są planowane do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+. W przypadku projektów zintegrowanych wnioski o dofinansowanie projektów ze środków EFS i EFRR muszą być realizowane przez tego samego Wnioskodawcę. Zachowując zasadę komplementarności wewnątrz-programowej WRPO 2014+, uzyskanie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3.5 możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającym zakresem/przedmiotem projektem realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.3.5. Warunkiem wsparcia projektu w ramach Poddziałania 9.3.5 jest także kryterium podmiotowe, a więc ten sam podmiot musi być Wnioskodawcą/Beneficjentem również w Poddziałaniu 8.3.5. Okres realizacji projektu nie przekracza:   a) przy projektach I. Typu – 36 miesięcy,

b) przy projektach II. Typu – 24 miesiące.

2. Zapisy Załącznika Nr 8.7 – Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ w punkcie 3.6 (podpunkt 3.6.2) otrzymują brzmienie: Należy określić liczbę nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu projektu (lub w wyniku realizacji projektu).

3.   W Załączniku Nr 8.4 – Formularzu wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie 3.6 Szczegółowe dane dotyczące projektu dodaje się podpunkt 3.6.11 Zgodność projektu ze Strategią ZIT.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 21 lipca 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Uchwała ZWW Nr 2400/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. (421.6 KB)
Niezbędne dokumenty:


 1.  Regulamin konkursu 8.3.5 (obowiązujący od 21.07.2016) 
 2.  Regulamin 835 (archiwalny) 
 3.  Załącznik 8.1 Wykaz wskaznikow produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS 
 4.  Załącznik 8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.5 
 5.  Załącznik 8.3 Wzor umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ 
 6.  Załącznik 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 8.3.5 (obowiązuje od 21.07.2016) 
 7.  Załącznik 8.5 Podrecznik_podmiotu_zglaszajacego_beneficjenta_LSI_do obsługi WRPO 2014+ w zakresie obsługi LSI 2014+ 
 8.  Załącznik 8.6 Regulamin_Uzytkownika_LSI_2014_ 
 9.  Załącznik 8.7 Instrukcja wypelnienia wniosku o dofinansowanie (obowiązuje od 21.07.2016) 
 10.  Załącznik 8.8 Wzor deklaracji poufnosci 
 11.  Załącznik 8.9 Wzor oswiadczenia pracownika IOK o bezstronnosci 
 12.  Załącznik 8.10 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ 
 13.  Załącznik 8.11 Karta oceny wymogow formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ 
 14.  Załącznik 8.12 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym 
 15.  Załącznik 8.13 Wymagania dotyczace standardu oraz cen rynkowych najczesciej finansowanych w ramach danej grupy projektow towarow lub uslug 
 16.  Załącznik 8.14 Wykaz kategorii wydatkow dla Podzdzialania 8.3.5 
 17.  Załącznik 8.15 Wzor oswiadczenia wspolmalzonka Wnioskodawcy 
 18.  Załącznik 8.16 Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco 
 19.  Załącznik 8.17 Standard minimum realizacji zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn 
 20.  8.18 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i_lub branż strategiczne dla województwa wielkopolskiego. 
 21.  Załącznik 8.19 Lista oswiadczen Wnioskodawcy i Partnera 
 22.  Załącznik 8.20 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta 
 23.  Załącznik 8.21. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 24.  Załącznik 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 8.3.5 (archiwalny) 
 25.  Zalacznik 8.7 Instrukcja wypelnienia wniosku o dofinansowanie (archiwalny) Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • Telefonu: 61 626 61 92;  62 598 52 37 (SAKO),

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2, 62- 800 Kalisz, tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu “Kontakt”), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14
Pytania i odpowiedzi

1. Pytanie:

Dotyczy – Typ projektu – kształcenie zawodowe młodzieży. Czy w ramach konkursu możliwa jest realizacja szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych obejmujących tematykę związaną z nauczanym zawodem, które nie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela?

Odpowiedź:

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu może objąć w szczególności:

 1. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
 2. praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty;
 3. studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);
 4. budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;
 5. realizację programów wspomagania, o których mowa w podrozdziale 3.2 pkt 6;
 6. programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;
 7. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

Prosimy o uzupełnienie w zakresie wymogu dla studiów podyplomowych aby miały moduł dydaktyczny.

2. Pytanie:

Dotyczy – Typ projektu – kształcenie zawodowe młodzieży. Proszę o doprecyzowanie punktu 7.16, Dodatkowe informacje – powołanie na punkt 7.2 lit. g, którego nie ma w dokumentacji. Proszę o doprecyzowanie jakie wsparcie kwalifikowalne będzie w zakresie „wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU”, czy możliwe będzie wyposażenie pracowni dla funkcjonującego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, z którego korzystać będą szkoły biorące udział w projekcie? Czy w ramach zadania „wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU” zaplanować można wyłącznie zakup wyposażenia? Jakie inne formy wsparcia można realizować w ramach „wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU”?

Odpowiedź:

W pkt. 7.16 Regulaminu powinien być przywołany pkt. 7.2 lit.e.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 ,zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO na rzecz przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU obejmuje m. in:

  1. wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży;
  2. rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej świadczonej przez szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe wchodzące w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU do realizacji nowych zadań;
  3. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.
  Ponadto zgodnie z Regulaminem wsparcie udzielane na rzecz wyposażenia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU jest realizowane zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt.7.12. Zakres wsparcia, o którym mowa w pkt 7.18. c, obejmuje formy wsparcia wymienione w pkt.7.4. Interwencja, o której mowa w pkt.7.4 musi być zgodna z warunkami określonymi w pkt 7.5.

3. Pytanie:

Dotyczy – Typ projektu – kształcenie zawodowe młodzieży. Czy jest określona, w ramach projektów dofinansowanych z EFS, forma i zasady funkcjonowania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery? Jakie warunki powinny spełnić? Czy za spełnienie warunku w zakresie organizacji tej formy wsparcia, uznane będzie zorganizowanie w szkołach biorących udział w projekcie, dyżurów doradczych w określonych dniach i godzinach?

Odpowiedź:

Nie jest określona, w ramach projektów dofinansowanych z EFS, forma i zasady funkcjonowania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Działanie powinno służyć doradztwu edukacyjno – zawodowemu i być narzędziem służącym do realizacji celów projektu. Propozycja zapoznania się z Raportem dotyczącym Stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce, w którym można znaleźć pewne wskazania (dostępny m.in. na stronie KOWEZiU)

4. Pytanie:

Jakie kategorie kosztów będą kwalifikowane w ramach zadania „budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia”? Czy w ramach realizacji zadania założyć można koszty związane z organizacją spotkań w ramach sieci współpracy, koszty materiałów na spotkania, wynagrodzenia ekspertów, promocję (sieć współpracy dot. będzie promocji kształcenia zawodowego w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej), koszt bilbordów, ulotek, kampania dot. kształcenia zawodowego w radiu, filmiki dot. kształcenia zawodowego.

Odpowiedź:

W ramach zadania „budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia założyć można koszty związane z organizacją spotkań w ramach sieci współpracy, koszty materiałów na spotkania, wynagrodzenia ekspertów. Koszty działań informacyjno-promocyjnych można uznać za kwalifikowane w kosztach pośrednich projektu.

5. Pytanie:

Czy w ramach Poddziałania 8.3.5 – typ projektu kształcenie zawodowe młodzieży, za kwalifikowalne uznać będzie można przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla nauczycieli, kończących się wydaniem zaświadczenia/dyplomu, potwierdzającego nabycie kompetencji?

Odpowiedź:

W ramach Poddziałania 8.3.5 nie ma możliwości realizacji kursów ECDL. Szkolenia podnoszące kompetencje osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji komputerowych/cyfrowych przewidziane zostało w Poddziałaniu 8.2. Uczenie się przez całe życie.
Kursy dot. ICT z programów niezbędnych do pracy w danym zawodzie, specjalistycznych np. CAD itp. można ująć w budżecie projektu w ramach poddziałania 8.3.5. natomiast kursy podstawowe przewidziane zostały w ramach działania 8.2. WRPO 2014+.

6. Pytanie:

Czy w ramach realizacji staży dla nauczycieli Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, Typ projektu I. Kształcenie zawodowe młodzieży, kwalifikowalny będzie zakup odzieży roboczej dla nauczycieli oraz wynagrodzenie opiekuna nauczycieli odbywających staż?

Odpowiedź:

W ramach Podziałania kwalifikowany jest zakup odzieży roboczej wyłącznie dla uczestników projektu – uczestników kursów, stażystów/praktykantów. Jeżeli nauczyciele będą uczestnikami kursów, stażystami/praktykantami to zakup odzieży dla nich może być kwalifikowany. Wynagrodzenie opiekuna stażystów jest wydatkiem kwalifikowanym, przy czym koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty powinny uwzględniać jedną z opcji:

 1. refundację podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą stażystów (nie więcej niż 3 stażystów na jednego opiekuna)
 2. refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy

Ponadto:

 1. wynagrodzenie w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto-nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów;
 2. dodatek w wysokości nieprzekraczającej 10% zasadniczego wynagrodzenia opiekuna wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad maksymalnie trzyosobową grupą stażystów, ale nie więcej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów).

Wynagrodzenie opiekuna stażysty zależy od charakteru stażu tj. programu, założeń i ostatecznie racjonalność i zasadność wydatku oceni KOP.

7. Pytanie:

Proszę o potwierdzenie możliwości sfinansowania serwisu kawowego i cateringu, w ramach organizowanych szkoleń. Czy serwis kawowy jest kwalifikowalny powyżej 4h zegarowych szkolenia? Czy catering (pełne wyżywienia z obiadem) jest kwalifikowalny powyżej 6h zegarowych szkolenia?

Odpowiedź:

Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 – 2020. Ponadto każdy z planowanych wydatków we wniosku o dofinansowanie powinien zostać przyporządkowany do adekwatnej kategorii kosztów, których definicję zawarto w załączniku do Regulaminu konkursu. Wszelkie wydatki, które nie zostały ujęte w wyżej wymienionym załączniku, muszą zostać szczegółowo uzasadnione. Serwis kawowy jest kwalifikowany powyżej 4 h zegarowych szkolenia. W przypadku zajęć trwających powyżej 6 h, w uzasadnionych przypadkach, tj. m.in. w zależności od specyfiki grupy docelowej, odległości jaką muszą pokonać uczestnicy projektu do ośrodka szkoleniowego koszt lunchu może zostać uznany za kwalifikowalny. Jednakże wszelkie koszty i działania w projekcie muszą odpowiadać stawkom rynkowym i w budżecie projektu powinny zostać szczegółowo uzasadnione, gdyż podlegać będą ocenie pod kątem adekwatności do zaplanowanych działań i przeznaczonych na nie nakładów finansowych.

8. Pytanie:

Czy w ramach Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, Typ projektu II. Kształcenie zawodowe dorosłych, kwalifikowalne będzie realizowanie kursu w zakresie ECDL?

Odpowiedź:

W ramach Poddziałania 8.3.5 nie ma możliwości realizacji kursów ECDL. Szkolenia podnoszące kompetencje osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji komputerowych/cyfrowych przewidziane zostało w Poddziałaniu 8.2. Uczenie się przez całe życie. Kursy dot. ICT z programów niezbędnych do pracy w danym zawodzie, specjalistycznych np. CAD itp. można ująć w budżecie projektu w ramach poddziałania 8.3.5. natomiast kursy podstawowe przewidziane zostały w ramach działania 8.2. WRPO 2014+.

9. Pytanie:

Czy w ramach Poddziałania 8.3.5 – typ projektu kształcenie zawodowe młodzieży, za kwalifikowalne uznać będzie można przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla nauczycieli, kończących się wydaniem zaświadczenia/dyplomu, potwierdzającego nabycie kompetencji? Fakt nabycia kompetencji weryfikowany będzie w ramach IV ETAPÓW, zgodnie z wytycznymi. Czy zaświadczenie może zostać wydane przez realizatora projektu i podpisane przez trenera? Czy też samo szkolenie oraz zaświadczenie musi być zgodne z i wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych? Do realizacji niektórych ze szkoleń doskonalących chcielibyśmy zatrudnić wyłącznie trenerów, tak więc to my jako Wnioskodawca przygotować będziemy musieli dokument potwierdzający odbycie tych szkoleń.

Odpowiedź:

Możliwa jest realizacja szkoleń doskonalących w zakresie tematyki związanych z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do potwierdzenia kompetencji wystarczy zaświadczenie wystawione przez organizatora i podpisane też przez trenera prowadzącego zajęcia.

10. Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie kwestii związanych ze spełnieniem kryterium dot. uzupełniającej roli środków EFS. Czy do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy, wlicza się projekty realizowane ze środków zewnętrznych? Czy skalę działań bada się z wyłączeniem działań finansowanych ze źródeł zewnętrznych?

Odpowiedź:

Do skali działań nie wlicza się działań finansowanych ze środków zewnętrznych. Konieczne jest zweryfikowanie jakie działania szkoła bądź placówka systemu oświaty prowadziła w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Beneficjent nie może obniżyć skali prowadzonych w tym okresie działań (nakładów na te działania) również w trakcie trwania projektu. Wyjątek stanowią działania finansowane ze środków PO KL lub innych programów, np.: rządowych (Radosna szkoła, Wyprawka szkolna). Jeżeli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie tego typu interwencja zostanie zakończona, to skala działań (nakłady) mogą być mierzone z wyłączeniem tych przedsięwzięć.

Jeżeli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie skala działań wzrasta lub maleje to konieczne jest uśrednienie tych wartości. Nie ma możliwości sfinansowania działań, które prowadziła szkoła lub placówka (we wskazanym okresie referencyjnym) z wykorzystaniem własnych środków i zasobów. Możliwość sfinansowania działań prowadzonych uprzednio przez szkoły (kontynuacja) istnieje tylko i wyłącznie w przypadku działań, które realizowane były ze środków PO KL lub innych programów.

11. Pytanie:

Czy oprócz zapisu art. 32 ustawy wdrożeniowej, istnieje jakiś inny akt prawny lub interpretacja określająca w jakim stopniu projekty zintegrowane mają być ze sobą powiązane?

Odpowiedź:

Informacje dot. projektów zintegrowanych zawarte są także regulaminie konkursu. W przypadku zaplanowania do realizacji projektu zintegrowanego z EFRR co do zasady realizacja projektu „miękkiego” powinna nastąpić po zakończeniu realizacji działań w ramach projektu „twardego”. Harmonogram płatności należy dostosować do harmonogramu realizacji projektu. Środki finansowe na realizację projektu będą przekazywane po potwierdzeniu zrealizowania inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (ze środków EFRR).

Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, w której Beneficjent zamierza realizować projekt w dwóch częściach:

 1. – część pierwsza realizowana jest w istniejącej infrastrukturze,
 2. – część druga będzie realizowana w infrastrukturze, która zostanie zrealizowana w ramach projektu komplementarnego.

Wówczas Beneficjent podejmie ryzyko, że w przypadku niezrealizowania projektu w ramach Poddziałania 9.3.5 umowa zostanie rozwiązana. W takiej sytuacji koszty przeznaczone na część pierwszą muszą być identyfikowalne. Jednocześnie środki mogą być kwalifikowalne wyłącznie w tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części projektu. Za prawidłowo zrealizowaną część projektu należy uznać część projektu rozliczoną zgodnie z regułą proporcjonalności.

12. Pytanie:

Czy w budżecie projektu można ująć zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem Windows (wymienić nazwę oprogramowania) jeżeli w katalogu rekomendowanego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych KOWEZIU takie oprogramowanie jest wskazane?

Odpowiedź:

Tak, można ująć te wydatki.

13. Pytanie:

Czy w Poddziałaniu 8.3.5 możliwa jest realizacja kursów dla nauczycieli w zakresie m.in obsługi konkretnych programów księgowych ze wskazaniem we wniosku o dofinansowanie nazw tych programów, jeżeli potrzebę realizacji kursów na tych właśnie programach zgłasza szkoła i jest to zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy?

Odpowiedź:

Kursy powinny być zgodne z pkt. 7.5 e Regulaminu konkursu dla 8.3.5.

14. Pytanie:

W którym polu w pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie należy opisać powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR w ramach Priorytetu 3, Podziałanie 9.3.5 WRPO 2014+ w zakresie Typu II?

Odpowiedź:

Opis powiązania projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR w ramach Priorytetu 3, Podziałanie 9.3.5 WRPO 2014+ „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie Typu I oraz Typu II należy zamieścić w polu (A) 3.6.7.

15. Pytanie:

Co oznacza stwierdzenie, że projekty 8.3.5. i 9.3.5. muszą być ze sobą komplementarne?

Odpowiedź:

Komplementarność/zintegrowanie z innymi projektami zrealizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków europejskich (pkt 3.7 wniosku o dofinansowanie projektu) dotyczy zrealizowanych przez Wnioskodawcę projektów komplementarnych/zintegrowanych z planowanym do realizacji projektem. Zaznacza się, iż decyzję o uznaniu projektu jako komplementarnego/zintegrowanego (z uwzględnieniem poziomu oraz rodzaju komplementarności, tj. przestrzenna, problemowa czy sektorowa) podejmuje wyłącznie Beneficjent w oparciu o treść wniosku projektu zrealizowanego oraz projektu planowanego do realizacji. Projekty zintegrowane są pewnego typu projektami komplementarnymi. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że projekty zintegrowane zawsze cechuje świadome zaplanowanie ich uzupełniania się. W przypadku projektów komplementarnych ich uzupełnianie się może zachodzić w sposób zupełnie przypadkowy. Innymi słowy, komplementarność projektów zintegrowanych jest zakładana z góry, tj. przed rozpoczęciem ich realizacji. Komplementarność projektów “niezintegrowanych” możne dotyczyć projektów z różnych perspektyw finansowych. Tzn. może się zdarzyć, że projekt zrealizowany w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie komplementarny z projektem, który został zrealizowany w perspektywie 2007-2013. Uzupełniając przedstawiam oficjalnie obowiązujące definicje obu pojęć: Pojęcie projektu zintegrowanego zostało określone w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm): Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu. Z kolei pojęcie komplementarności (w tym komplementarności projektów) zostało zdefiniowane w poprzednim okresie programowania. Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 przyjął w formie uchwały następującą definicję komplementarności: Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu.

16. Pytanie:

Zgodnie z regulaminem „Wsparcie projektu [8.3.5] możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z EFRR w ramach Działania Strategii ZIT AKO 3.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – poddziałanie 9.3.5.” Konkurs dla poddziałania 9.3.5. przewidziany jest wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) – czy wobec powyższego istnieje możliwość udziału podmiotów prywatnych (przedsiębiorców) w konkursie dla projektu 8.3.5.?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem Wnioskodawcą w konkursie 9.3.5 są wyłącznie – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. Aby móc uzyskać dofinansowanie Wnioskodawca musi złożyć również wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 8.3.5. Oznacza to, iż Wnioskodawcą w konkursie 8.3.5 i 9.3.5 powinien być ten sam Wnioskodawca, który spełnia zapisy Regulaminów niniejszych konkursów dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie.

17. Pytanie:

Czy i na jakich zasadach możliwe jest partnerstwo w ramach którego, wniosek o dofinansowanie dla poddziałania 8.3.5 składa przedsiębiorca natomiast dla poddziałania 9.3.5 JST?

Odpowiedź:

Wnioskodawcą w konkursie 8.3.5 i 9.3.5 powinien być ten sam Wnioskodawca, który spełnia zapisy Regulaminów niniejszych konkursów dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie. Partnerstwa mogą być zawierane w ramach realizacji każdego indywidualnego projektu zgodnie z zapisami poszczególnych Regulaminów konkursu..

18. Pytanie:

Czy wybierając Typ II – Kształcenie zawodowe dorosłych dla poddziałania 8.3.5 również istnieje konieczność złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach działania 9.3.5?

Odpowiedź:

Tak – zgodnie z zapisem Regulaminu konkursów 8.3.5 i 9.3.5 (Kryteria strategiczne) jest wymóg złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach działania 9.3.5 oraz równocześnie w 8.3.5. W przypadku konkursu 8.3.5 Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR: Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania 9.3.5 WRPO 2014+ „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ramach ZIT dla rozwoju AKO” Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFS i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFRR. W przypadku konkursu 9.3.5 Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFS: Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 8.3.5 WRPO 2014+ „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFS.

19. Pytanie:

Czy w ramach Typu II podziałania 8.3.5 szkolenia mogą być przeprowadzane dla pracowników Beneficjenta? Chodzi o sytuację, w której pomoc przeznaczana jest na szkolenia organizowane przez pracodawcę dla własnych, niskowykwalifikowanych pracowników.

Odpowiedź:

Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Szkolenia powinny być realizowane przez wykwalifikowaną pod kątem tematyki szkoleniowej kadrę. Zatrudniając swoich pracowników należy mieć na uwadze ograniczenia wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt.6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu.Zgodnie z ustaleniami z DEFS prowadzenie szkoleń przez Beneficjenta dla własnych pracowników nie powinno być przedmiotem projektu.

20. Pytanie:

Czy pracownik będący opiekunem stażu lub praktyki organizowanej dla uczniów u pracodawcy musi mieć specjalne przygotowanie/przeszkolenie (np. pedagogiczne)?

Odpowiedź:

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż. Opiekun powinien posiadać takie kwalifikacje/umiejętności aby móc wykonać powyższe obowiązki i odpowiednio przygotować stażystę.

21. Pytanie:

W punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie oraz w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 w pkt.3.6 jest różna numeracja odnośnie opisu poszczególnych kryteriów. Gdzie należy opisać spełnienie danego kryterium?

Odpowiedź:

Jest rozbieżność w numeracji pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie a Instrukcją wypełniania wniosku. Prosimy nie kierować się ściśle numeracją z Instrukcji, tylko nazwami pól we Wniosku o dofinansowanie. Ważne aby wszystkie istotne informacje wymagane zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku znalazły się w punkcie 3.6 (zawierały się w którymś z podpunktów).

22. Pytanie:

Co oznacza stwierdzenie, że projekty 8.3.5. i 9.3.5. muszą być ze sobą komplementarne?

Odpowiedź:

Komplementarność/zintegrowanie z innymi projektami zrealizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków europejskich (pkt 3.7 wniosku o dofinansowanie projektu) dotyczy zrealizowanych przez Wnioskodawcę projektów komplementarnych/zintegrowanych z planowanym do realizacji projektem. Zaznacza się, iż decyzję o uznaniu projektu jako komplementarnego/zintegrowanego (z uwzględnieniem poziomu oraz rodzaju komplementarności, tj. przestrzenna, problemowa czy sektorowa) podejmuje wyłącznie Beneficjent w oparciu o treść wniosku projektu zrealizowanego oraz projektu planowanego do realizacji.
Projekty zintegrowane są pewnego typu projektami komplementarnymi. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że projekty zintegrowane zawsze cechuje świadome zaplanowanie ich uzupełniania się. W przypadku projektów komplementarnych ich uzupełnianie się może zachodzić w sposób zupełnie przypadkowy. Innymi słowy, komplementarność projektów zintegrowanych jest zakładana z góry, tj. przed rozpoczęciem ich realizacji. Komplementarność projektów “niezintegrowanych” możne dotyczyć projektów z różnych perspektyw finansowych. Tzn. może się zdarzyć, że projekt zrealizowany w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie komplementarny z projektem, który został zrealizowany w perspektywie 2007-2013. Uzupełniając przedstawiam oficjalnie obowiązujące definicje obu pojęć: Pojęcie projektu zintegrowanego zostało określone w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm):
Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu. Z kolei pojęcie komplementarności (w tym komplementarności projektów) zostało zdefiniowane w poprzednim okresie programowania. Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 przyjął w formie uchwały następującą definicję komplementarności: Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu.

23. Pytanie:

Zgodnie z regulaminem „Wsparcie projektu [8.3.5] możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z EFRR w ramach Działania Strategii ZIT AKO 3.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – poddziałanie 9.3.5.” Konkurs dla poddziałania 9.3.5. przewidziany jest wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) – czy wobec powyższego istnieje możliwość udziału podmiotów prywatnych (przedsiębiorców) w konkursie dla projektu 8.3.5.?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem Wnioskodawcą w konkursie 9.3.5 są wyłącznie – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną. Aby móc uzyskać dofinansowanie Wnioskodawca musi złożyć również wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 8.3.5. Oznacza to, iż Wnioskodawcą w konkursie 8.3.5 i 9.3.5 powinien być ten sam Wnioskodawca, który spełnia zapisy Regulaminów niniejszych konkursów dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie.

24. Pytanie:

Czy i na jakich zasadach możliwe jest partnerstwo w ramach którego, wniosek o dofinansowanie dla poddziałania 8.3.5 składa przedsiębiorca natomiast dla poddziałania 9.3.5 JST?

Odpowiedź:

Wnioskodawcą w konkursie 8.3.5 i 9.3.5 powinien być ten sam Wnioskodawca, który spełnia zapisy Regulaminów niniejszych konkursów dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie. Partnerstwa mogą być zawierane w ramach realizacji każdego indywidualnego projektu zgodnie z zapisami poszczególnych Regulaminów konkursu.

25. Pytanie:

Czy wybierając Typ II – Kształcenie zawodowe dorosłych dla poddziałania 8.3.5 również istnieje konieczność złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach działania 9.3.5?

Odpowiedź:

Tak – zgodnie z zapisem Regulaminu konkursów 8.3.5 i 9.3.5 (Kryteria strategiczne) jest wymóg złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach działania 9.3.5 oraz równocześnie w 8.3.5. W przypadku konkursu 8.3.5 Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR: Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania 9.3.5 WRPO 2014+ „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ramach ZIT dla rozwoju AKO” Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFS i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFRR.
W przypadku konkursu 9.3.5 Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFS: Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 8.3.5 WRPO 2014+ „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFS.

26. Pytanie:

Czy w ramach Typu II podziałania 8.3.5 szkolenia mogą być przeprowadzane dla pracowników Beneficjenta? Chodzi o sytuację, w której pomoc przeznaczana jest na szkolenia organizowane przez pracodawcę dla własnych, niskowykwalifikowanych pracowników.

Odpowiedź:

Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Szkolenia powinny być realizowane przez wykwalifikowaną pod kątem tematyki szkoleniowej kadrę. Zatrudniając swoich pracowników należy mieć na uwadze ograniczenia wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt.6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu.Zgodnie z ustaleniami z DEFS prowadzenie szkoleń przez Beneficjenta dla własnych pracowników nie powinno być przedmiotem projektu.

27. Pytanie:

Czy pracownik będący opiekunem stażu lub praktyki organizowanej dla uczniów u pracodawcy musi mieć specjalne przygotowanie/przeszkolenie (np. pedagogiczne)?

Odpowiedź:

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż.
Opiekun powinien posiadać takie kwalifikacje/umiejętności aby móc wykonać powyższe obowiązki i odpowiednio przygotować stażystę.


Metadane:
Okres publikacji na stronie od: 30 maja 2016 do 30 August 2016