„Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (Strategia ZIT AKO) będzie realizował zespół gmin i powiatów powiązanych funkcjonalnie z Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim, tworzących wspólny obszar funkcjonalny obu miast, zwany Aglomeracją Kalisko-Ostrowską (AKO).

Zgodnie z ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 jednym z warunków realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest opracowanie Strategii ZIT.

Wraz z upływem perspektywy na lata 2014-2020 dokonano ewaluacji strategi.

Ewaluacja mid-term koncentruje uwagę na ocenie postępu rzeczowego realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (ZIT AKO) przy wykorzystaniu paradygmatu teoretycznego jakim jest ewaluacja wspierana teorią. Podejście takie opiera się na identyfikacji relacji przyczynowo skutkowych opierających się na trzech rodzajach założeń:

  • teoriach bazowych czyli pewnych inspiracjach (uświadomionych lub intuicyjnych), których źródłem są obowiązujące teorie, wcześniejsze doświadczenia, wyniki badań diagnostycznych, na których opierały się osoby zaangażowane w projektowanie interwencji,
  • teoriach zmiany czyli założeniach na temat relacji między planowanymi do podjęcia działaniami a ich rezultatami wyrażanymi za pomocą ogólnych stwierdzeń jeżeli…. to …,
  • teoriach wdrażania/działania (implementacji) czyli strategiach zamiany nakładów na oczekiwane produkty wskazujących jakie konkretne działania i ich sekwencja oraz jaki układ instytucjonalny jest potrzebny, by produkty te osiągnąć.

 

W badaniu ewaluacyjnym zidentyfikowano:

  • trafność strategii,
  •  skuteczność strategii,
  • efektywność strategii,
  • użyteczność i trwałości strategii w dłuższej perspektywie czasowej

formułując rekomendacje dotyczące dalszych działań interwencyjnych oraz ich uwarunkowań instytucjonalnych odnoszących się do wzmacniania trwałego i zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.