„Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (Strategia ZIT AKO) będzie realizował zespół gmin i powiatów powiązanych funkcjonalnie z Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim, tworzących wspólny obszar funkcjonalny obu miast, zwany Aglomeracją Kalisko-Ostrowską (AKO).

Zgodnie z ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 jednym z warunków realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest opracowanie Strategii ZIT.