Przyjęcie zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W wyniku realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zidentyfikowała przesłanki do modyfikacji zapisów Programu. W związku z tym, 5 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący rolę IZ WRPO 2014+, podjął Uchwałę nr 3093/2017 w sprawie przyjęcia zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie podlegającym notyfikacji Komisji Europejskiej.

Podjęte zmiany mają charakter dostosowujący i obejmują: uwzględnienie wyników ewaluacji ex ante instrumentów finansowych, dostosowanie zapisów do docelowego systemu instytucjonalnego w związku z modyfikacją funkcji niektórych instytucji, aktualizację harmonogramu realizacji projektów dużych oraz zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem systemu LSI. Zmiany te obejmują zakres wskazany w art. 96 ust. 10 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1303/2013, w związku są wyłączone spod decyzji Komisji Europejskiej.

Proponowane zmiany WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię Ministra Rozwoju w zakresie zgodności zmian z Umową Partnerstwa oraz zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+. Zmiany obowiązują od 5 stycznia 2017 roku.

Jednocześnie – zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353) – IZ WRPO 2014+ podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

Na podstawie art. 48 ust 1 i 2, art. 49, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 wskazanej wyżej ustawy, IZ WRPO 2014+, w uzgodnieniu z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmian Programu, ze względu na to, że wprowadzone zmiany stanowią stosunkowo niewielką modyfikację przyjętego wcześniej dokumentu.

Tekst zmienionego WRPO 2014+ publikujemy poniżej.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) (1.6 MB)

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) zatwierdzony przez Komisję Europejską

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska przyjęła Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Z treścią dokumentu można zapoznać się klikając powyższy link. Do projektu WRPO 2014+ została wykonana Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (będąca elementem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko WRPO 2014+). W ramach Prognozy dokonano oceny istniejącego stanu środowiska, oraz jego potencjalnej zmiany w przypadku niezrealizowania Programu, zidentyfikowano problemy związane z ochroną obszarów chronionych, istotnych z punktu widzenia realizacji WRPO 2014+ i celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, unijnym oraz krajowym. Przeprowadzono także ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w badanym dokumencie. Opracowana Prognoza została poddana konsultacjom społecznym, a także uzyskała opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Z treścią Prognozy i informacją zawierającą uzasadnienie i podsumowanie zgodne z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się klikając na poniższe załączniki.

Oceń przydatność artykułu