Z uwagi na omyłkę w dacie przy sporządzaniu dokumentu w poprzedniej informacji, podajemy sprostowanie:

“Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 12 stycznia 2018 roku podjęła uchwalę Nr TO 1/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr TO/29/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT wniosków w ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie  8.3.5. WRPO 2014+ Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17.”

Oceń przydatność artykułu
Metadane: