Umiejscowienie i rola IP WRPO 2014+  w procesie wdrażania WRPO 2014+

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (SAKO) jest samorządnym zrzeszeniem 24 jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. SAKO jest zinstytucjonalizowaną płaszczyzną współpracy stowarzyszonych gmin i powiatów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (zwanej dalej ustawą wdrożeniową) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej przynajmniej w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Szczegółowy zakres zadań powierzonych SAKO przez IZ WRPO 2014+ określa Porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego (ZWW) a SAKO, które zawarte zostało dnia 16.03.2015 r.

SAKO pełni wobec władz regionalnych i krajowych funkcję Związku ZIT. Stanowi wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego wdrażających Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na podstawie dokumentu pn. „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce” z lipca 2013 r., zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Podstawowym celem SAKO jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków SAKO, a w szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących AKO oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie.

Stowarzyszenie swe cele będzie realizowało przede wszystkim poprzez:

 • programowanie i wdrażanie wspólnej dla AKO Strategii ZIT,
 • wspólne planowanie rozwoju AKO oraz integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących AKO,
 • promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego
  AKO oraz innych podmiotów działających na terenie AKO,
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój AKO,
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych AKO,
 • wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań im zleconych przez inne organy administracji,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu gminnego i powiatowego,
 • prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych i środowiskowych w AKO,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej i wydawniczej,
 • promowanie walorów gospodarczych i inwestycyjnych, przestrzennych, historycznych
  i społecznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
 • ochronę wspólnych interesów członków Stowarzyszenia oraz ich reprezentację na forum publicznym,
 • współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 • inne działania realizujące cele statutowe.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy wdrożeniowej IZ WRPO 2014+ oddelegowuje część zadań do IP WRPO 2014+. Zgodnie z art. 30 ustawy wdrożeniowej  IZ WRPO 2014+ w drodze Porozumienia, powierza
IP WRPO 2014+ część zadań związanych z realizacją WRPO 2014+.

Zakres powierzenia IP WRPO 2014+ zadań związanych z realizacją WRPO 2014+ w ramach realizacji Strategii ZIT określa pisemne Porozumienie pomiędzy IP WRPO 2014+ i IZ WRPO 2014+.

W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemu koordynacji działań realizowanych w ramach Strategii ZIT oraz pozostałych obszarów wsparcia WRPO 2014+ szczegółowe rozwiązania będą określały m.in. procedury wdrożeniowe ujęte w niniejszym dokumencie.

 

Zgodnie z Porozumieniem zawartym dnia 16 marca 2015 r. w sprawie realizacji Strategii ZIT dla rozwoju AKO w ramach WRPO na lata 2014-2020, pomiędzy Stronami Porozumienia, tj. ZWW (IZ WRPO 2014+) a SAKO (IP WRPO 2014+), IP WRPO 2014+ powierzone  zostały następujące zadania:

 

w zakresie Strategii ZIT:

 • opracowanie Strategii ZIT, zawierającej co najmniej elementy wskazane w art. 30 pkt 8 ustawy wdrożeniowej (w tym wskazanie projektów pozakonkursowych oraz obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie procedury konkursowej z wykorzystaniem alokacji ZIT) i przedłożenie jej do zaopiniowania i zatwierdzenia IZ WRPO 2014+ oraz ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego,
 • dokonywanie zmian Strategii ZIT wg zaistniałych potrzeb i przedstawienie zmienionego dokumentu do zaopiniowania i zatwierdzenia IZ WRPO 2014+;

 

w zakresie oceny projektów:

 • przygotowanie propozycji kryteriów strategicznych ZIT dotyczących wyboru projektów,
 • uzgadnianie z IZ WRPO 2014+ harmonogramu i dokładnych terminów konkursów oraz ich zakresu dla projektów wybieranych w procedurze konkursowej,
 • zamieszczanie informacji o naborze wniosków o dofinansowanie oraz wyników konkursów na stronie internetowej IP WRPO 2014+ w wymaganym terminie,
 • prace związane z funkcjonowaniem Komisji Oceny Projektów,
 • przeprowadzanie naboru wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej,
 • prace związane z przeprowadzeniem Oceny strategicznej ZIT wniosków o dofinansowanie dla projektów realizowanych w trybie konkursowym i pozakonkursowym wskazanych w Strategii ZIT, na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez KM WRPO 2014+,
 • zadania związane z rozpatrywaniem protestów w zakresie oceny strategicznej ZIT;

 

w zakresie monitoringu, sprawozdawczości i kontroli w IP:

 • monitorowanie przygotowania projektów pozakonkursowych, wskazanych w Strategii ZIT, w tym przeprowadzanie wizyt monitorujących,
 • bieżące monitorowanie realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach alokacji ZIT, w tym harmonogramu realizacji i wskaźników postępu rzeczowego,
 • sporządzanie i przekazywanie do IZ WRPO 2014+ sprawozdań okresowych z realizacji Strategii ZIT zgodnie z zakresem i w terminach określonych przez IZ WRPO 2014+ na podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz zbiorczej informacji z raportów z osiągniętych efektów,
 • gromadzenie informacji finansowych i statystycznych dotyczących projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT i przekazywanie ich na żądanie IZ WRPO 2014+ i IA,
 • monitorowanie realizacji wskaźników wskazanych w Strategii ZIT, w szczególności wskaźników związanych z Ramami Wykonania w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych w których realizowane będą projekty ZIT.
 • przekazywanie do IZ WRPO 2014+ pełnej dokumentacji (np. protokół, sprawozdanie, zalecenia pokontrolne, rekomendacje, uwagi i odpowiedzi IP WRPO 2014+) z kontroli przeprowadzonej przez uprawnione do tego instytucje kontrolne i audytowe,

 

w zakresie informacji i promocji:

 • współpraca z IZ WRPO 2014+ przy opracowywaniu Rocznych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych,
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze Strategią Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020, Strategią Komunikacji WRPO 2014+ oraz zgodnie z Rocznymi planami działań,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z działalności informacyjno-promocyjnej WRPO 2014+,
 • zapewnienie pakietu informacji dla potencjalnych beneficjentów zgodnie
  z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie informacji
  i promocji,
 • informowanie beneficjentów o zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

 

inne zadania:

 • uzyskanie oraz utrzymanie desygnacji (w tym poddanie się kontroli upoważnionych podmiotów), zaś w przypadku jej zawieszenia albo wycofania, IP WRPO 2014+ zobowiązana jest do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, zgodnie z art. 16 ustawy wdrożeniowej oraz wytycznymi w zakresie desygnacji, celem ponownego uzyskania desygnacji,
 • delegowanie stałego przedstawiciela IP WRPO 2014+ do uczestnictwa w obradach KM WRPO 2014+ w charakterze członka KM WRPO 2014+ oraz jego stałego zastępcy,
 • współpraca z IZ WRPO 2014+ przy przygotowywaniu Planu ewaluacji WRPO 2014+
  w zakresie realizacji Strategii ZIT oraz jego aktualizacji,
 • współpraca z podmiotem przeprowadzającym ewaluację na zlecenie IZ WRPO 2014+ oraz przekazywanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych,
 • wdrażanie rekomendacji z badań ewaluacyjnych WRPO 2014+ w zakresie dotyczącym realizacji Strategii ZIT,
 • współpraca z Wielkopolskim Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym w zakresie monitorowania rozwoju obszarów wspieranych w ramach ZIT w związku z realizacją WRPO 2014+,
 • współpraca z Komisją Europejską, ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego oraz IZ WRPO 2014+ w trakcie realizacji WRPO 2014+ w zakresie przygotowywania
  przeprowadzenia ewaluacji WRPO 2014+, a także po zakończeniu realizacji WRPO 2014+ w zakresie ewaluacji ex post,
 • umożliwienie przeprowadzania kontroli IZ WRPO 2014+ oraz instytucjom do tego uprawnionym,
 • uczestniczenie, na zlecenie IZ WRPO 2014+, w prowadzonych przez IZ WRPO 2014+ kontrolach projektów,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych w zakresie zadań objętych Porozumieniem oraz określonych przez instrukcje wykonawcze IZ WRPO 2014+ i IP, a także „Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020” i zgodnie z zasadami określonymi przez IZ WRPO 2014+,
 • zapewnienie, że wykorzystywanie systemów informatycznych będzie odbywać się zgodnie z przepisami oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych,
 • archiwizacja dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 • opracowanie i aktualizowanie IW oraz przekazywanie Instrukcji do IZ WRPO 2014+ celem zatwierdzenia.

 

 

 

Oceń przydatność artykułu