W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów art. 3 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ust. 1 ustawy Pzp pn.: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej oraz doradztwa w zakresie udzielania zamówień dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV: 79111000-5 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego oraz CPV:79111000 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.
Zwracam się o wyjaśnienie treści ogłoszenia: dot. ogłoszenie o zamówienie na usługi społeczne – świadczenie kompleksowej obsługi prawnej oraz doradztwa w zakresie udzielania zamówień́ dla stowarzyszenia aglomeracja kalisko-ostrowska, w zakresie opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się̨ kierował przy wyborze oferty, w części I – świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. W ogłoszeniu o zamienieniu Zamawiający podał, że dla części I zamówienia o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać́ się̨ może Wykonawca, który spełnia następujące wymogi udziału w niniejszym postępowaniu:
Zdolności technicznej lub zawodowej: dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie wykonywała zamówienie:

  1. była wpisana na listę̨ prowadzoną przez Okręgową̨ Izbę̨ Radców Prawnych lub Okręgową̨ Radę Adwokacką,
  2. legitymowała się co najmniej 5-letnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu adwokata bądź́ radcy prawnego,
  3. posiadała min. 3-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji lub podmiotów w zakresie prawa zamówień́ publicznych i funduszy unijnych,
  4. posiadała niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej 3 usługi polegające na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej Stowarzyszenia lub JST.

W punkcie XII – opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się̨ kierował przy wyborze oferty, w części I – świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ogłoszenia Zamawiający wskazał, że Punkty za kryterium zostaną̨ przyznane na podstawie liczby opiniowanych i opracowywanych dokumentów, pisemnych opinii prawnych i ekspertyz świadczonych obsłudze prawnej: instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej, wdrażającej w zakresie dotyczącym programów współfinansowanych z funduszy unijnych lub realizującej zadania związane z wykorzystaniem funduszy unijnych, w tym w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Punkty za to kryterium będą̨ liczone następująco:

  1. za każdy dokument ww. wykazanego doświadcza wykonawca otrzyma 4 punkty,
  2. maksymalnie w tym kryterium wykonawca może otrzymać́ 40 pkt za wykazanie żądanego doświadczenia na poziomie co najmniej 10 dokumentów.

W jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny kryterium doświadczanie, skoro nie wymaga od Wykonawcy w części dotyczącej wymogów do udziału w niniejszym postępowaniu, podania dokumentów o których mowa powyżej (tj. liczby opiniowanych i opracowywanych dokumentów, pisemnych opinii prawnych i ekspertyz)? Jakie zatem dokumenty będą podlegały ocenie i punktacji?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zgodnie z zapisami treści ogłoszenia „Doświadczenie prawnika, który będzie świadczył kompleksową obsługę prawną” należy wykazać w oparciu o wykaz osób, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. W załączniku tym należy wykazać zarówno doświadczenie prawnika, który będzie świadczył kompleksową obsługę prawną na potrzeby oceny kryterium, jak również wymagane kwalifikacje i doświadczenie na potwierdzenie spełniania wymogów w postępowaniu.

Na potrzeby oceny powyższego kryterium należy podać nazwę dokumentu oraz instytucję, dla której (opiniowano, opracowywano, sporządzano) dokument/ty.

Oceń przydatność artykułu
Metadane:
Informację wytworzył(-a): Milewska Ewa     Data wytworzenia: 23 Grudzień 2020
Informację opublikował(-a): Webmaster     Data publikacji: 23 Grudzień 2020
Oznaczenie sprawy: SAKO-Z_ZIT-3.10.1.14.2020