Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, na rzecz zrównoważonego rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych.

ZIT-y to również nowy model współpracy samorządów oraz zintegrowanego terytorialnie zarządzania rozwojem dla maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów.

Przy pomocy tego instrumentu partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miasta wraz z otaczającymi je gminami oraz władzami województwa wspólnie ustalają cele do osiągnięcia i wskazują kluczowe projekty do zrealizowania. Formuła ZIT zakłada realizację różnych tematycznie pakietów wzajemnie powiązanych i komplementarnych projektów odpowiadających na potrzeby rozwojowe obszaru funkcjonalnego. Przedsięwzięcia realizowane z wykorzystaniem tego instrumentu nie ograniczają się do terytorium jednego samorządu lecz przeznaczone są dla realizacji zintegrowanych przedsięwzięć odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby obszaru funkcjonalnego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Wielkopolsce

Zintegrowane inwestycje Terytorialne w województwie wielkopolskim realizowane są na obszarze funkcjonalnym Miasta Poznania oraz na obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
W dniu 16 marca 2015 roku Marek Woźniak, Marszałek województwa wielkopolskiego podpisał dwa porozumienia w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (WRPO).
Pierwsze z porozumień zawarto pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucją Zarządzającą WRPO a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, jako Instytucją Pośredniczącą dla realizacji Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Zarząd województwa reprezentował Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, natomiast Stowarzyszenie – Jacek Jaśkowiak – Prezes Zarządu oraz Jan Grabkowski – Wiceprezes Zarządu.

Drugie z podpisanych porozumień zostało zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokument podpisał Marszałek Marek Woźniak, natomiast Stowarzyszenie reprezentowali: Grzegorz Sapiński – Prezes Zarządu i Beata Klimek- Wiceprezes Zarządu.

Zintegrowane Inwestycje terytorialne dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Polityka rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej koncentruje się na podejmowaniu działań ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej Aglomeracji oraz poprawę efektywności administracji publicznej. Realizację tych celów warunkuje przede wszystkim efektywna współpraca jednostek samorządu terytorialnego i to nie tylko w ramach rdzenia Aglomeracji na osi Kalisz-Ostrów Wielkopolski, ale również w całej przestrzeni Aglomeracji, którą tworzą łącznie 24 jednostki samorządu terytorialnego.

Najważniejszym zadaniem w skali całej Aglomeracji będzie rozbudowa infrastruktury transportowej i promocja transportu publicznego. Rozwój transportu publicznego, ekologiczny tabor niskoemisyjny – autobusy, budowa i przebudowa miejskiej infrastruktury komunikacyjnej (przystanki autobusowe wraz z informacją pasażerską), realizacja zadań wspierających integrację transportu zbiorowego czy budowa spójnej, aglomeracyjnej sieci ścieżek rowerowych zachęcą mieszkańców do korzystania z tego typu komunikacji, co przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza
w Aglomeracji.

Na realizację Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji kalisko-Ostrowskiej Zarząd Województwa zarezerwował środki w ramach alokacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w łącznej wysokości 69 100 000 EUR, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 61 300 000 EUR oraz środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 7 800 000 EUR.

Dzięki wsparciu środków ZIT Aglomeracja Kalisko-Ostrowska będzie ważnym biegunem wzrostu i rozwoju województwa wielkopolskiego, która przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz dzięki wykorzystaniu posiadanego kapitału społecznego rozwiąże istniejące problemy społeczno-gospodarcze, infrastrukturalno-środowiskowe i stworzy trwałe podstawy zrównoważonego rozwoju.

Kierunki interwencji instrumentu ZIT AKO

  1. Rozwój zrównoważonego systemu transportu publicznego AKO,
  2. Przywracanie funkcji społeczno – gospodarczym zdegradowanych obszarów miejskich AKO,
  3. Poprawa stanu środowiska na obszarze funkcjonalnym miast AKO,
  4. Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych,
  5. Wzmacnianie rozwoju gospodarczego AKO oraz funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną markę miejskiego obszaru funkcjonalnego,
  6. Poprawa dostępu i jakości usług publicznych na całym obszarze funkcjonalnym.
Oceń przydatność artykułu