Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na podstawie:

  • art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 („ustawa wdrożeniowa”).
  • na mocy Porozumienia z dnia 16 marca 2015r. w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
  • art. 30 „ustawy wdrożeniowej”, w myśl którego Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+  w drodze Porozumienia z dnia 16 marca 2015r. w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 powierzyła IP część zadań związanych z wdrażaniem WRPO 2014+.
Oceń przydatność artykułu